Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego.

 

 

 

UCHWAŁA NR  130/XXVII/04

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia  30 grudnia 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego 
i nadania mu statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, 
poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984;  z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937) i art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust. 9 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 113/XXIV/04 Rady Gminy Grajewo z dnia 22 września 2004 r. w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego i nadania mu statutu (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 157, poz. 2092) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

" § 1. Tworzy się komunalny zakład budżetowy o nazwie Gminny Zakład Komunalny w Wierzbowie zwany dalej zakładem".

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Szklarzewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Kaczyńska

Wprowadzający: Iwona Kaczyńska

Data wprowadzenia: 2013-10-21

Modyfikujący: Iwona Kaczyńska

Data modyfikacji: 2013-10-21

Opublikował: Iwona Kaczyńska

Data publikacji: 2013-10-21