Załącznik Nr 1 do  Uchwały Nr ............................. Rady Gminy Grajewo z dnia .......................................

 

STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA

..................................................

 

ROZDZIAŁ 1

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi ....................................... stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.

2. Nazwa Samorządu Mieszkańców Sołectwa brzmi: Sołectwo ....................................... .

§ 2. Samorząd Mieszkańców Sołectwa wspólnie z Radą Gminy Grajewo i samorządami pozostałych sołectw gminy tworzą system samorządu gminnego w Gminie Grajewo. Samorząd Mieszkańców Sołectwa działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących aktów prawnych, a w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, statutu Gminy i statutu Sołectwa.

§ 3. Terenem działania Samorządu Mieszkańców Sołectwa ................................... jest teren wsi ................................................. .

§ 4. Sołectwo ....................................... jest jednostką pomocniczą Gminy Grajewo.

§ 5. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o Sołtysie, Radzie Sołeckiej, Urzędzie, Wójcie, Radzie Gminy – należy przez to odpowiednio rozumieć: Sołtysa Sołectwa ............................ , Radę Sołecką Sołectwa .................................... , Urząd Gminy Grajewo, Wójta Gminy Grajewo, Radę Gminy Grajewo.

ROZDZIAŁ 2

ZADANIA SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA I SPOSÓB ICH WYKONANIA

§ 6. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców Sołectwa należy:

1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalnych i bytowych związanych z miejscem zamieszkania;

2) racjonalne gospodarowanie mieniem komunalnym znajdującym się w dyspozycji Sołectwa;

3) podejmowanie działań mających na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych, sportowych 
i rekreacyjnych mieszkańców;

4) organizowanie przedsięwzięć służących utrzymaniu czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Sołectwa;

5) pobudzanie i rozwijanie różnorodnych form współpracy sąsiedzkiej;

6) inicjowanie podejmowania wspólnych przedsięwzięć służących zaspokojeniu potrzeb społecznych ogółu mieszkańców Sołectwa;

7) wykonywanie zadań przekazanych Sołectwu przez Gminę;

8) realizowanie innych zadań wynikających z uchwał Zebrania Wiejskiego.

2. Wydatki związane z realizacją zadań wymienionych w ust. 1 powinny się mieścić 
w ramach środków przewidzianych do dyspozycji Sołectwa w budżecie Gminy.

3. Zadania wynikające z uchwał organów Samorządu Mieszkańców Sołectwa są realizowane w programach rozwoju gospodarczego Gminy.

§ 7. 1. Zadania określone w § 6 ust. 1 Samorząd Mieszkańców Sołectwa realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji ustawowych;

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa;

3) uczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Gminy konsultacjach społecznych projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców;

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości i kompetencje Samorządu Mieszkańców Sołectwa;

5) współpracę z radnymi Rady Gminy;

6) udział w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych przez Kodeks postępowania administracyjnego;

7) występowanie w postępowaniach sądowych w sprawach należących do właściwości Sołectwa z mocy ustawy lub statutu;

8) osobisty udział mieszkańców w realizacji przedsięwzięć służących ogółowi mieszkańców.

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Samorząd Mieszkańców Sołectwa może nawiązywać współpracę z samorządami sąsiednich sołectw, zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań oraz podejmować wspólne uchwały.

3. Samorząd Mieszkańców Sołectwa współpracuje z działającymi na terenie Sołectwa organizacjami społecznymi.

ROZDZIAŁ 3

ORGANY SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW  SOŁECTWA I ICH ZADANIA

§ 8. 1. Organami Samorządu Mieszkańców Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy;

2) Sołtys – organ wykonawczy.

2. Działalność Sołtysa wspomaga  Rada Sołecka.

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

§ 9. 1. Do zadań i kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1) wybieranie i odwoływanie Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej;

2) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy skierowanych do konsultacji z mieszkańcami Gminy;

3) wyrażanie opinii odnośnie innych projektów uchwał Rady Gminy dotyczących spraw Sołectwa i Gminy;

4) dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej;

5) rozpatrywanie okresowych i rocznych sprawozdań z pracy składanych przez Sołtysa;

6) podejmowanie uchwał w sprawach:

a) użytkowania i utrzymania majątku komunalnego będącego w dyspozycji Sołectwa;

b) organizacji przedsięwzięć zaspokajających potrzeby bytowe mieszkańców Sołectwa;

c) organizacji działalności sportowo-kulturalnej;

d) utrzymania porządku i czystości;

e) składania wniosków do Rady Gminy o ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji Sołectwa;

f) uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Sołectwa;

g) realizacji zadań przekazanych przez Radę Gminy;

h) przekazania na rzecz Gminy praw majątkowych przysługujących Sołectwu do mienia gminnego.

2. Zebranie Wiejskie może podejmować uchwały w innych sprawach dotyczących Sołectwa określonych przepisami prawa.

§ 10. 1. Do zadań i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie Zebrania Wiejskiego – ustalanie terminu, miejsca i projektu porządku obrad zebrania oraz informowanie o powyższym mieszkańców;

2) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektu programu pracy Sołectwa 
i rocznego planu finansowo-rzeczowego; 

3) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego;

4) reprezentowanie Sołectwa w postępowaniu administracyjnym i sądowym w sprawach należących do właściwości Sołectwa;

5) kierowanie pracą Rady Sołeckiej;

6) wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem majątkiem Sołectwa;

7) udział w sesjach Rady Gminy;

8) zgłaszanie opinii i wniosków w imieniu Zebrania Wiejskiego do organów Gminy;

9) organizacja współpracy Sołectwa z organizacjami społecznymi i zawodowymi działającymi na terenie Sołectwa;

10) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa określonych odrębnymi przepisami.

2. Po upływie kadencji ustępujący Sołtys wypełnia swoje obowiązki do chwili wyboru następcy.

3. W przypadku okresowej niemożności wykonywania funkcji przez Sołtysa, jego zadania realizuje upoważniony przez Zebranie Wiejskie członek Rady Sołeckiej.

4. Sołtys jest obowiązany do przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu okresowych 
i rocznych sprawozdań z realizacji swoich zadań statutowych i uchwał Zebrania Wiejskiego.

§ 11. Rada Sołecka składa się z 3 osób.

§ 12. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

§ 13. 1. Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy w szczególności:

1) wspomaganie Sołtysa w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa;

2) zbieranie wniosków i opinii mieszkańców oraz  przedstawianie ich Sołtysowi;

3) udzielanie pomocy Sołtysowi w przygotowywaniu zebrań;

4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla ogółu mieszkańców Sołectwa;

5) współuczestnictwo w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;

6) udzielanie pomocy Sołtysowi w realizacji wszystkich jego zadań.

2. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

ROZDZIAŁ 4

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA I ZASADY GOSPODAROWANIA MIENIEM

§ 14. 1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu Gminy.

2. Sołectwo, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Gminy, może zgłaszać wnioski dotyczące ustalenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji Sołectwa.

3. Zebranie Wiejskie podejmując uchwałę w sprawie wniosku o którym mowa 
w ust. 2 uchwala  plan rzeczowo-finansowy określający zadania, które będą realizowane z postawionych do dyspozycji Sołectwa środków finansowych.

4. Decyzję o wydatkowaniu środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji Sołectwa, zgodnie z planem rzeczowo-finansowym, podejmuje organ wykonawczy Sołectwa po uzyskaniu zgody Skarbnika Gminy.

5. Obsługę finansowo-księgową Sołectwa prowadzi Urząd Gminy.

6. Sołtys przedstawia Zebraniu Wiejskiemu roczne sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego.

§ 15. 1. Sołectwo może otrzymać wyodrębnione mienie komunalne do użytkowania 
i zwykłego zarządu na zasadach określonych przez Radę Gminy.

2. Przekazane mienie Sołectwo wykorzystuje do własnych celów statutowych, 
z wyłączeniem możliwości oddawania tego mienia w dzierżawę lub najem.

3. Sołectwo ma obowiązek właściwego gospodarowania i dbania o powierzone mienie.

4. W przypadku niewłaściwego użytkowania mienia określonego w ust. 1 przez Sołectwo Rada Gminy może zdecydować o odebraniu Sołectwu uprawnień do samodzielnego zarządzania powierzonym mieniem.

ROZDZIAŁ 5

TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 16. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

2. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa z jego inicjatywy lub na pisemny wniosek :

1) co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;

2) Wójta;

3) Rady Gminy.

3. Na wniosek organów i osób, o których mowa w ust. 2  Zebranie Wiejskie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

4. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie zależnie od potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy 
w roku.

§ 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego są podejmowane zwykłą większością głosów 
w głosowaniu jawnym o ile statut lub odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

2. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeśli termin i miejsce odbycia zebrania wraz z projektem porządku obrad podano do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa nie później niż 
3 dni przed terminem zebrania poprzez wywieszenie zawiadomienia na sołeckiej tablicy ogłoszeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

ROZDZIAŁ 6

TRYB WYBORÓW I ODWOŁANIA SOŁTYSA I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ  

§ 18. 1. Wybory do organów Samorządu Mieszkańców Sołectwa zarządza Rada Gminy.

2. Termin i miejsce odbycia Zebrania Wiejskiego, na którym mają być wybrane organy Samorządu Mieszkańców Sołectwa ustala Wójt.

3. Zarządzenie Wójta o zwołaniu Zebrania Wiejskiego, o którym mowa w ust. 2  powinno być podane do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.

§ 19. 1. Dla ważności wyborów organów samorządu na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego quorum, wybory w drugim terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę uprawnionych obecnych na zebraniu.

§ 20. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej trzech osób, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na funkcję Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej.

§ 21. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się oddzielnie.

3. Kandydatem na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej nie powinna być osoba skazana za przestępstwo popełnione z chęci zysku lub innych niskich pobudek.

4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.

§ 22. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał samorządu lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii mieszkańców.

2. Odwołanie z zajmowanej funkcji następuje w trybie przewidzianym dla wyboru na daną funkcję po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego.

§ 23. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa albo członków Rady Sołeckiej , Wójt zarządza wybory uzupełniające.

2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w niniejszym rozdziale.   

ROZDZIAŁ 7

NADZÓR I KONTROLA ORGANÓW GMINY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 24. 1. Bieżący nadzór nad działalnością gospodarczą i finansową organów Sołectwa sprawuje Wójt.

2. Działalność organów Sołectwa kontroluje Rada Gminy za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.

3. Rada Gminy może uchylić każde rozstrzygnięcie organów Sołectwa z powodu niezgodności z niniejszym statutem, uchwałami Rady Gminy lub innymi przepisami prawa.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Szklarzewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Data wprowadzenia: 2013-10-08

Modyfikujący: Rafał Jankowski

Data modyfikacji: 2016-06-01

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2013-10-08