2018

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak R. 6220.29.2018 r. na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, na części działki o nr geod. 90/2 - lokalizacja 2, położonej na terenie gminy Grajewo, obręb 27 Łękowo.


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, na części działki o nr geod. 90/2 - lokalizacja 1, położonej na terenie gminy Grajewo, obręb 27 Łękowo


Obwieszczenie

o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji R. 6220.23.2018 r. z dnia 18.12.2018 r. Wójta Gminy Grajewo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej na części działki o nr geod. 413 – lokalizacja 3, położonej na terenie gminy Grajewo, obręb Toczyłowo


Obwieszczenie

o sprostowaniu oczywistej omyłki  w decyzji R. 6220.22.2018 r. z dnia 18.12.2018 r. Wójta Gminy Grajewo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej na części działki o nr geod. 413 – lokalizacja 2, położonej na terenie gminy Grajewo, obręb Toczyłowo


Obwieszczenie

o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji R. 6220.21.2018 r. z dnia 18.12.2018 r. Wójta Gminy Grajewo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej na części działki o nr geod. 413 – lokalizacja 1, położonej na terenie gminy Grajewo, obręb Toczyłowo


Obwieszczenie

w spr. odwołanie od decyzji Wójta Gminy Grajewo z dnia 20 listopada 2018 r., stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Szymany A i Szymany B o mocy do 1 MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Szymany, zlokalizowana na działce nr 3, obręb Szymany, gmina Grajewo w wyniku którego, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję


Obwieszczenie

o środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej na części działki o nr geod. 413 – lokalizacja 3, położonej na terenie gminy Grajewo, obręb Toczyłowo


Obwieszczenie

o środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej na części działki o nr geod. 413 – lokalizacja 2, położonej na terenie gminy Grajewo, obręb Toczyłowo


Obwieszczenie

o środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej na części działki o nr geod. 413 – lokalizacja 1, położonej na terenie gminy Grajewo, obręb Toczyłowo


Zawiadomienie

o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działce nr ewid. 433, obręb Szymany, gmina Grajewo


Zawiadomienie

o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 130, obręb Kacprowo


Zawiadomienie

o przekazaniu do WSA w Warszawie skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 sierpnia 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP.


Obwieszczenie

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Wojewodzin II

Obwieszczenie

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Wojewodzin I

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojących  paneli fotowoltaicznych na dz. 347, 349 na terenie m. Białogrądy.

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojących  paneli fotowoltaicznych na dz. 220 na terenie m. Białogrądy.

Obwieszczenie

o środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Szymany A i Szymany B o mocy do 1 MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Szymany, zlokalizowana na działce nr 3, obręb Szymany

Zawiadomienie

o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie fermy drobiu na działce nr ewid. 433, obręb Szymany


Obwieszczenie

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 130, obręb Kacprowo, gmina Grajewo


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji pn.: „Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, na  działce o nr geod. 67 położonej na terenie gminy Grajewo obręb Kacprowo”.


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informujące, że na wniosek  firmy MM-SOLAR JAROSZ KULIKOWSKI ul. Gen. Władysława Sikorskiego 321 18-400 Łomża w dniu 23.10.2018 r. Wójt Gminy Grajewo wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,99 MW wraz z niezbędną  infrastrukturą techniczną  na działce nr ewidencyjny 394, obręb 0035 Popowo, gm. Grajewo


Obwieszczenie

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża „Szymany II”, położonego na działkach nr 707/1, 707/2 i 708 - obręb ewidencyjny Szymany, gm. Grajewo


Obwieszczenie

Dotyczy zebrania  pełnego materiału dowodowego w sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 130, obręb Kacprowo, gmina Grajewo


Zawiadomienie-Obwieszczenie

w spr. uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 130, obręb Kacprowo, gmina Grajewo 


Zawiadomienie

o przedłużeniu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 130, obręb Kacprowo, gmina Grajewo.


Zawiadomienie

w sprawie uchylenia w części decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi — gazociąg Rembelszczyzna Granica RP


Obwieszczenie

o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w decyzji z dnia 06.07.2018 r. Wójta Gminy Grajewo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na  wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kurejewka I" na działkach o nr 74 i nr 75 obręb Kurejewka gm. Grajewo


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania i wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 130, obręb Kacprowo, gmina Grajewo


Obwieszczenie

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kurejewka I"


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji przebudowy odcinka drogi krajowej nr 65 w obrębie  ewidencyjnym Koszarówka oraz modernizacji istniejącej drogi zakładowej.


Zawiadomienie

w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o środowiskowych uwarunkowaniach


Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w obrębie ewidencyjnym Koszarówka.


Obwieszczenie

o uchyleniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu.


Obwieszczenie

o sprostowaniu omyłki w decyzji.


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża „Mareckie 1" obejmującego działki Nr 46, Nr 49, Nr 50/1, Nr 51, Nr 52/1, Nr 53/3, Nr 53/4, Nr 53/5, Nr 63/2, Nr 97/1, Nr 94 obręb geodezyjny Mareckie gm. Grajewo oraz ze złoża „Wierzbowo-Mareckie pole C" obejmującego działki Nr 37/4, Nr 37/6, Nr 38, Nr 96/1, Nr 37/7, Nr 57/2 obręb geodezyjny Mareckie, gm. Grajewo


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych w miejscowości Wojewodzin.


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia: Budowa obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym wraz z modernizacją stodoły, zbiorników na gnojowicę oraz zbiornika na ścieki z udojni we wsi Flesze.


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Zawiadomienie

o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko


Obwieszczenie

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na wydobywaniu  kopaliny ze złoża „Mareckie I”


Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


Zawiadomienie

o przedłużeniu  postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża „Mareckie I” obejmującego działki Nr 46, Nr 49, Nr 50/1, Nr 51, Nr 52/1, Nr 53/3, Nr 53/4, Nr 53/5, Nr 63/2, Nr 97/1, Nr 94  obręb geodezyjny Mareckie gm. Grajewo oraz ze złoża „Wierzbowo-Mareckie pole C” obejmującego działki Nr 37/4, Nr 37/6, Nr 38, Nr 96/1, Nr 37/7, Nr 57/2 obręb geodezyjny Mareckie, gm. Grajewo.


Obwieszczenie

w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki-Świdrowo


Obwieszczenie

w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na budynek inwentarski – oborę wolnostanowiskową, rusztową z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 330 m3 położoną na działce nr ew. 68 we wsi Boczki-Świdrowo, gm. Grajewo


Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko


Obwieszczenie

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej instalacji sortowania odpadów wraz z dodatkowym segmentem kompostowania odpadów ulegających biodegradacji (kuchennych) i zielonych oraz dostawą sprzętu i wyposażenia dodatkowego na terenie RIPOK w Koszarówce


Zawiadomienie

dotyczy: Budowy międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna – granica RP


Obwieszczenie

w spawie zebranego pełnego materiału dowodowego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo-Boczki-Świdrowo


Obwieszczenie

o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo-Boczki-Świdrowo


Zawiadomienie

dotyczy: Budowy międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna – granica RP


Zawiadomienie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo-Boczki-Świdrowo


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania i wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - wydobywaniu kopaliny ze złoża „Mareckie I” oraz ze złoża „Wierzbowo-Mareckie pole C”


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Odolecka

Data wytworzenia: 2018-01-08

Wprowadzający: Anna Miller

Modyfikujący: Anna Miller

Data modyfikacji: 2018-12-28

Opublikował: Anna Miller

Data publikacji: 2018-01-08