2019

Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania administracyjnego

dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 6,99 ha wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na terenie działek 119, 120 w miejscowości Przechody, gm. Grajewo.


Obwieszczenie RDOŚ

w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Prace na linii E-75 na odcinku Białystok-SUwałki-Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok - Ełk


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 6,99 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Przechody, gm. Grajewo


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa w obrębie Mareckie na działce 57/1 w gminie Grajewo, elektrowni fotowoltaicznej


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Budowa w obrębie Okół, w gminie Grajewo elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączem energetycznym i stacją transformatorową


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarstwa - budowa obory w systemie bezściołowym, zewnętrznego zbiornika na gnojowicę oraz zbiornika na ścieki z udojni we wsi Mierucie, gm. Grajewo, powiat grajewski, woj. podlaskie.


Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa w obrębie Popowo na działce 50/2, w gminie Grajewo elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi”.


Obwieszczenie RDOŚ

o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kurejwa" w granicach działki gruntowej nr 394/2 obrębu Kurejwa, gm. Grajewo, pow. grajewski, woj. podlaskie


Obwieszczenie

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 22 sierpnia 2019 r.

o przekazanu sprzeciwu wraz z odpowiedzią na decyzję SKO w Łomży do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na dz. nr 130 obręb Kacprowo.


Obwieszczenie

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 12 sierpnia 2019 r.

o przekazanu skargi wraz z odpowiedzią na decyzję SKO w Łomży do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na dz. nr 433 w m. Szymany.


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie na dz. nr 379 w obrębie Szymany, w gminie Grajewo elektrowni fotowoltaicznej „Szymany II” składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowym.


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Koty-Rybno, gmina Grajewo.


Obwieszczenie

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 29 lipca 2019 r.

w spr. odwołania od decyzji Wójta Gminy Grajewo z dnia 5 lipca 2019 r. znak R.6620.15.2018 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przaedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 130 , obręb Kacprowo.


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW na działkach o nr ewid. 371, 372 i 373 w miejscowości Szymany.


Obwieszczenie

dot. zebrania pełnego materiału dowodowego w sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Budowa na dz.nr 379 w obrębie Szymany, w gminie Grajewo elektrowni fotowoltaicznej „Szymany II” składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi”


Obwieszczenie

w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą  towarzyszącą  na działce nr ewid. 130, obręb Kacprowo, gmina Grajewo


Obwieszczenie

w spr. odwolania od decyzji Wójta Gminy Grajewo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na dz. nr 433 w m. Szymany


Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa na dz.nr 379 w obrębie Szymany, w gminie Grajewo elektrowni fotowoltaicznej „Szymany II” składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi”


Obwieszczenie

w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobywania kopaliny ze złoża „Danówek" na działce nr 116/3 w obrębie ewidencyjnym Danówek, gmina Grajewo, powiat grajewski, województwo podlaskie.


Obwieszczenie

o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Budowa na dz.nr 379 w obrębie Szymany, w gminie Grajewo elektrowni fotowoltaicznej „Szymany II” składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi”


Obwieszczenie

w sprawie zebrania pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 130, obręb Kacprowo, gmina Grajewo


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działce nr ewid. 433, obręb Szymany, gmina Grajewo.


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa - budowie obory w systemie bezściołowym na ok. 120 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 1200 m3 w gospodarstwie o obsadzie docelowej ok. 120 DJP, na działce nr 119 we wsi Cyprki


Obwieszczenie

w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Wierzbowo II


Zawiadomienie

o wyłożeniu aneksu Nr 3 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 130, obręb Kacprowo, gmina Grajewo


Obwieszczenie

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działce nr ewid. 433, obręb Szymany, gmina Grajewo.


Zawiadomienie

o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 130, obręb Kacprowo


Zawiadomienie

o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działce nr ewid. 433, obręb Szymany


Zawiadomienie

o wyłożeniu aneksu Nr 2 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 130, obręb Kacprowo, gmina Grajewo


Zawiadomienie

o wyłożeniu aneksu Nr 3 do raportu o oddziaływaniu na środowisko (do wersji ujednoliconej Raportu OOŚ z października 2018 r.)  dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie fermy drobiu na działce nr ewid. 433, obręb Szymany, gmina Grajewo


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie w obrębie Ciemnoszyje, na działce ewidencyjnej 270/1, w gminie Grajewo, elektrowni fotowoltaicznej „Ciemnoszyje" składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączem energetycznym i stacją transformatorową


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie w obrębie Szymany, na działce ewidencyjnej 247, w gminie Grajewo, elektrowni fotowoltaicznej „Szymany" składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączem energetycznym i stacją transformatorową


Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia polegającego na na wydobywaniu piasku z terenu dz.ew.nr 119, 120, 124/2, 124/3, 125, 126, 127 z obrębu Danówek oraz dz. ew. nr 43 z obrębu Koty-Rybno, gmina Grajewo


Obwieszczenie

w spr. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Szymany A i Szymany B o mocy do 1 MW


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku ze żwirem oraz piasku) ze złoża „Mareckie II”, gm. Grajewo, pow. grajewski, woj. podlaskie, położonego na części działek nr 37/5 i 35/2 – obręb ewidencyjny Mareckie, gm. Grajewo


Zawiadomienie

o wyłożeniu aneksu Nr 2 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działce nr ewid. 433, obręb Szymany, gmina Grajewo


Obwieszczenie

w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża „Dybła II” położonego na działce nr 103 obręb ewidencyjny Dybła, gm. Grajewo


Obwieszczenie

w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża „Dybła” położonego na części działki nr 148/2, obręb ewidencyjny Dybła, gm. Grajewo, pow. grajewski, woj. podlaskie


Obwieszczenie

w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża „Dybła III” położonego na działkach nr 140/2, 142/2, obręb ewidencyjny Dybła, gm. Grajewo, pow. grajewski, woj. podlaskie


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak R. 6220.30.2018 r. na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,99 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (POPOWO 2) przewidzianego do realizacji na działce nr ewidencyjny 394, obręb 0035 Popowo


Zawiadomienie

o wyłożeniu aneksu Nr 1 do raportu o oddziaływaniu na środowisko (do wersji ujednoliconej Raportu OOŚ z października 2018 r.) dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie fermy drobiu na działce nr ewid. 433, obręb Szymany, gmina Grajewo


Zawiadomienie

o wyłożeniu aneksu Nr 1 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 130, obręb Kacprowo, gmina Grajewo


Obwieszczenie

zawiadamiam, że na wniosek firmy Żwirownia Łukasz Wiliński, ul. Władysława Stanisława Reymonta 71, 16-400 Suwałki w dniu 29.01.2019 r. Wójt Gminy Grajewo  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znak R. 6220.31.2018 r. na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku ze żwirem Kurejewka II" w kat. Cl, na działkach nr ew. 84 i 127, obręb 0023 Kurejewka w miejscowości Kurejewka, gm. Grajewo

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Stelmaszyńska

Data wytworzenia: 2019-01-29

Wprowadzający: Michał Mikołajski

Modyfikujący: Michał Mikołajski

Data modyfikacji: 2019-12-19

Opublikował: Michał Mikołajski

Data publikacji: 2019-01-29