Decyzje Środowiskowe - 2020

Lista aktualności

 • Obwieszczenie o wyłożeniu aneksu do raportu o oddziaływaniu na środowisko

  2020-07-24 14:17:26

  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 130, obręb Kacprowo, gmina Grajewo

 • Zawiadomienie o przedłużeniu postępowania administracyjnego

  2020-07-22 12:43:56

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:” Budowa instalacji do przetwarzania wybranych grup odpadów w procesie zestalania do odpadów z grupy 19 03 071 (Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06) wraz z przebudową kwatery składowiska na terenie RIPOK w Koszarówce gm. Grajewo”

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  2020-07-22 12:41:55

  dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej - urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 2,5 MW wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV, realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 256, obręb Ruda w miejscowości Ruda, gmina Grajewo".

 • Obwieszczenie o odmowie uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  2020-07-14 12:45:10

  dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa w obrębie Okół, w gminie Grajewo elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączem energetycznym i stacją transformatorową na działce 187/4 obręb Okół

 • Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  2020-07-02 12:49:45

  dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej Wojewodzin o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 196, położonej w obrębie ewidencyjnym 0047 Wojewodzin, gmina Grajewo

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  2020-07-01 09:39:58

  dotyczy przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku z terenu dz. ew. nr 119, 120, 124/2, 124/3, 125, 126, 127 z obrębu Danówek oraz dz. ew. nr 43 z obrębu Koty-Rybno, gmina Grajewo, powiat grajewski, województwo podlaskie.

 • Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

  2020-06-29 14:46:52

  dotyczy: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna – granica RP.

 • Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

  2020-06-29 14:46:18

  dotyczy: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna – granica RP.

 • Zawiadomienie

  2020-06-29 14:40:59

  o wyłożeniu aneksu Nr 4 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 130, obręb Kacprowo, gmina Grajewo

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  2020-06-17 12:52:50

  dotyczy przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie dróg gminnych w miejscowości Toczyłowo na terenie gminy Grajewo