Obwieszczenie

o przyjęciu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2016 z prognozą oraz podsumowaniem”

Grajewo 2019.10.02

 

R.602.1.2019

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Grajewo działając na podstawie  art. 43 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2081 z późn.zm.) zwana  dalej ustawą ooś, podaje do publicznej wiadomości  informację o przyjęciu   Uchwałą Nr 69/X/19   Rady Gminy Grajewo z dnia  25 września 2019 r., dokumentu pn.:

„Program  Ochrony Środowiska  dla Gminy Grajewo na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2016 z prognozą oraz  podsumowaniem

Z w/w  dokumentami oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust.3 ustawy ooś, można zapoznać się w siedzibie  Urzędu Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6  19-200 Grajewo, w pokoju nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 7 00-15 00 oraz na stronie  Biuletynu Informacji  Publicznej  Urzędu bip.ug.grajewo.wrotapodlasia.pl  w zakładce  Ochrona Środowiska

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do  publicznej wiadomości przez  zamieszczenie  na: stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grajewo bip.ug.grajewo.wrotapodlasia.pl  w zakładce Ochrona Środowiska oraz tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Grajewo.

           

WÓJT

mgr inż. Stanisław Szleter

Uchwała Nr 69/X/19 z dnia 2019-09-25