Funkcję Skarbnika sprawuje Monika Zorczykowska

Telefon służbowy: 086 272 30 00 wew. 28

Skarbnik zapewnia prawidłową gospodarkę finansową Gminy i jako główny księgowy budżetu realizuje wynikające z tego tytułu zadania określone w odrębnych przepisach.

1. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

ˇ                    nadzór nad realizacją budżetu Gminy;

ˇ                    opracowywanie projektu budżetu Gminy;

ˇ                    przekazywanie pracownikom samorządowym wytycznych do opracowania informacji niezbędnych do konstrukcji projektu budżetu;

ˇ                    nadzór nad sporządzaniem okresowych analiz i sprawozdań z wykonania budżetu;

ˇ                    ścisły nadzór nad przestrzeganiem równowagi budżetowej;

ˇ                    dokonywanie kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian;

ˇ                    organizacja obiegu dokumentów finansowych oraz prowadzenie kontroli finansowej w Urzędzie;

ˇ                    opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów i dowodów księgowych, przeprowadzania inwentaryzacji;

ˇ                    kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych Gminy;

ˇ                    nadzorowanie i kontrola zadań realizowanych ze środków budżetu Gminy;

ˇ                    realizacja postanowień ustawowych zawartych szczególnie w ustawach 
o: rachunkowości, finansach publicznych, podatkach, opłatach lokalnych, opłacie skarbowej;

ˇ                    kierowanie pracą podległych pracowników Referatu;

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Kaczyńska

Wprowadzający: Iwona Kaczyńska

Data wprowadzenia: 2013-09-03

Modyfikujący: Iwona Kaczyńska

Data modyfikacji: 2013-09-03

Opublikował: Iwona Kaczyńska

Data publikacji: 2013-09-03