Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023

 

I N F O R M A C J A

WÓJTA  GMINY  GRAJEWO

W  SPRAWIE  WYBORÓW  ŁAWNIKÓW  NA  KADENCJĘ  2020-2023.

 

        

  Uprzejmie informuję, że zgodnie z pismem Nr A-0120-1/19 Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 29 maja 2019 roku na rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2020 roku nową kadencję ławników niezbędne jest wybranie 2 ławników dla potrzeb Sądu Rejonowego w Grajewie.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. z 2019r., poz.52 z późn. zm./ oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

/Dz. U. Nr 121, poz. 693 z późn. zm/ najpóźniej w miesiącu październiku 2019 roku, w głosowaniu tajnym, Rada Gminy Grajewo dokona wyboru ławników.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z przepisami w/w ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i

    obywatelskich,

 1. jest nieskazitelnego charakteru,
 2. ukończył 30 lat,
 3. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu

    kandydowania co najmniej od roku,

 1. nie przekroczył 70 lat,
 2. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 3. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Rada Gminy wskaże ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Ławnikami nie mogą być:

 

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 1. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać

    skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

 1. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze

    ściganiem przestępstw i wykroczeń,

 1. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 2. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 3. duchowni,
 4. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 5. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 6. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Grajewo w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.

         Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu

    postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

    przestępstwo skarbowe,

 1. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy

    rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani

    zawieszona,

 1. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza

    podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27

    października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej /Dz. U. poz. 2217 oraz  

    z 2018r. poz. 1000 i 1544/, stwierdzające brak przeciwwskazań do

    wykonywania funkcji ławnika,

 1. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o

    wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.   

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię /imiona/, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko umieszczone zostało jako pierwsze na w/w liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa, natomiast koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

         Rada Gminy Grajewo zasięgnie od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku informacje o kandydatach na ławników.

         Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu /po 30 czerwca b.r./, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata można odbierać w Urzędzie Gminy Grajewo ul. Komunalna 6 pokój Nr 2.

Dokumenty są dostępne również do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grajewo http:/bip.ug.grajewo.wrotapodlasia.pl/.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Dodatkowe informacje na temat wyboru ławników można uzyskać pod numerem telefonu (86) 273 01 44.

 

 

Wójt

Stanisław Szleter

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Grajewo

Data wytworzenia: 2019-06-17

Wprowadzający: Michał Mikołajski

Modyfikujący: Michał Mikołajski

Data modyfikacji: 2019-06-17

Opublikował: Michał Mikołajski

Data publikacji: 2019-06-17