Zagospodarowanie przestrzenne - 2020

Lista aktualności

 • O B W I E S Z C Z E N I E

  2020-09-24 14:16:04

  dot. Budowy sieci elektroenergetycznej składającej się z: kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej doziemnej SN-15kV wraz z kablem sterowniczym, linii kablowej doziemnej nN-0,4kV, złączy kablowych nN-0,4kV, słupa ustawionego w ciągu istniejącej sieci napowietrznej SN-15kV w gminie Grajewo, w obrębie nr 0007 – Ciemnoszyje

 • O B W I E S Z C Z E N I E o wydanych postanowieniach

  2020-09-17 14:37:04

  dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia

 • O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

  2020-08-11 12:49:17

  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa wraz z przyłączem gazowym na terenie obejmującym część działki nr 245 i działki nr 178/17, 178/9 położonym w miejscowości Koszarówka, gmina Grajewo.

 • Obwieszczenie

  2020-08-05 11:42:29

  o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o wyd. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę obiektu radiokomunikacyjnego ("OR").

 • O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania

  2020-08-03 13:28:07

  dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci elektroenergetycznej w obrębie nr 0007 – Ciemnoszyje

 • O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania

  2020-07-31 11:04:09

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w msc. Koszarówka i Danówek, gmina Grajewo

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Grajewo

  2020-07-28 14:19:34

  dot. umorzenia postępowanie odwoławcze w związku z cofnięciem odwołania od decyzji Wójta Gminy Grajewo znak R.6733.3.2020 z dnia 19 czerwca 2020 r.

 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju

  2020-07-27 13:28:03

  o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności: decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27.10.2017 r., decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27.04.2018 r.

 • Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  2020-07-15 14:48:49

  dotyczy zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN wraz z kanalizacją światłowodową, kablami światłowodowymi do sterowania przesyłem energii oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na terenie obejmującym części działek w miejscowości Popowo, gmina Grajewo, części działek w miejscowości Uścianki, gmina Grajewo oraz na terenie miasta Grajewo.

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

  2020-07-10 15:36:05

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w msc. Koszarówka, ul. Topolowa 36 planowanego do realizacji w obrębie miejscowości Koszarówka, gmina Grajewo