Zagospodarowanie przestrzenne - 2020

Lista aktualności

 • Obwieszczenie

  2020-12-02 12:36:13

  o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 pn. „GRA4445A” w m. Wierzbowo

 • OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

  2020-10-21 14:50:17

  dot. Budowy sieci elektroenergetycznej na terenie obejmującym działki w m. Ciemnoszyje

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

  2020-10-16 15:12:52

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 pn. „GRA4445A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączem energetycznym w msc. Wierzbowo, gm. Grajewo, na terenie obejmującym część działki nr 187/2.

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

  2020-10-02 14:14:31

  dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa wraz z przyłączami na terenie miejscowości Koszarówka i Danówek,

 • O B W I E S Z C Z E N I E

  2020-09-24 14:16:04

  dot. Budowy sieci elektroenergetycznej składającej się z: kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej doziemnej SN-15kV wraz z kablem sterowniczym, linii kablowej doziemnej nN-0,4kV, złączy kablowych nN-0,4kV, słupa ustawionego w ciągu istniejącej sieci napowietrznej SN-15kV w gminie Grajewo, w obrębie nr 0007 – Ciemnoszyje

 • O B W I E S Z C Z E N I E o wydanych postanowieniach

  2020-09-17 14:37:04

  dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia

 • O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

  2020-08-11 12:49:17

  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa wraz z przyłączem gazowym na terenie obejmującym część działki nr 245 i działki nr 178/17, 178/9 położonym w miejscowości Koszarówka, gmina Grajewo.

 • Obwieszczenie

  2020-08-05 11:42:29

  o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o wyd. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę obiektu radiokomunikacyjnego ("OR").

 • O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania

  2020-08-03 13:28:07

  dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci elektroenergetycznej w obrębie nr 0007 – Ciemnoszyje

 • O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania

  2020-07-31 11:04:09

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w msc. Koszarówka i Danówek, gmina Grajewo