Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022

 


Projekt   Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022

 


Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

dot. Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2020 wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022


Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu 

dot. sprzedaży  nieruchomości Nr 111 położonej na terenie wsi Kurejewka


Ogłoszenie o wywieszeniu wykazów

dot. sprzedaży nieruchomości nr 14 położonej na terenie wsi Gackie, nr 1 i nr 111 położonych na terenie wsi Kurejewka,


Ogłoszenie

dot. sprzedaży nieruchomość nr 208/2  o powierzchni 0,1942 ha położonej na terenie wsi Szymany.


Informacja

o zakupie sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej


Ogłoszenie

dot. sprzedaży nieruchomości nr 61 w miejscowości Okół.


Zapytanie ofertowe na materiały i pomoce dydaktyczne

dot. projektu "Poszerzamy horyzonty"


OGŁOSZENIE O WYWIESZENIU WYKAZÓW

dot. sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości nr 61o powierzchni 0,0040 ha położonej w Okole i nr 208/2  o powierzchni 0,1942 ha położonej w Szymanach.


OBWIESZCZENIE

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


OGŁOSZENIE O WYWIESZENIU WYKAZU

dot. dzierżawy na okres 3 lat działki nr 139 położonej na terenie wsi Lipińskie.


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych

Autor: Wójt Gminy Grajewo


Konsultacje  z mieszkańcami 

w sprawie  zmiany  granic Gminy Grajewo


Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok.

Autor: Wójt Gminy Grajewo


Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazów

Autor: Wójt Gminy Grajewo


Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji celowych na realizację zadań publicznych w 2013 roku

Autor: Wójt Gminy Grajewo


Wyłożenie projektu zmiany studium do publicznego wglądu

Autor: Wójt Gminy Grajewo


Ogłoszenie w sprawie sprzedaży dz. 1558/4 w m. Białaszewo

Autor: Wójt Gminy Grajewo


Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazów

Autor: Wójt Gminy Grajewo


Informacja z dnia 10 marca 2014 roku o możliwosci uzyskania dotacji celowej

Autor: Wójt Gminy Grajewo


Informacja z dnia 27 marca 2014 roku o udzielonej dotacji celowej z budżetu Gminy Grajewo

Autor: Wójt Gminy Grajewo

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wioleta Lenkiewicz

Wprowadzający: Wioleta Lenkiewicz

Data wprowadzenia: 2014-01-27

Modyfikujący: Wioleta Lenkiewicz

Data modyfikacji: 2015-01-15

Opublikował: Wioleta Lenkiewicz

Data publikacji: 2014-01-27