Kolejne strony: 1  2  3  4  

Zapytanie cenowe

Autor: Weronika Szymanowska
na wykonanie usługi w zakresie – zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem...
 

Zapytanie cenowe

Autor: Weronika Szymanowska
W związku z realizacją projektu pt. „Program wsparcia społeczno – zawodowego aktywizacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie” w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie zaprasza do złożenia oferty w zakresie: - zapewnienia cateringu dla uczestników projektu wraz z dostarczeniem do ustalonego miejsca na terenie gminy Grajewo w ilości 108 dań posiłkowych dla 36 osób – (liczba może ulec zmianie)., przez 6 dni po 18 zestaw....
 

Zapytanie cenowe

Autor: Weronika Szymanowska
na dostawę materiałów na zajęcia z doradcą i psychologiem...
 

Zapytanie cenowe

Autor: Weronika Szymanowska
Udzielanie porad i konsultacji psychologicznych w zakresie problemów rodzinnych, z dziećmi, przemocą w rodzinie, problemów alkoholowych i innych uzależnień....
 

Ogłoszenie

Autor: Weronika Szymanowska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie informuje, że trwa rekrutacja osób do udziału w projekcie w roku 2013r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej....
 

INFORMACJA

Autor: Wójt Gminy Grajewo
 

INFORMACJA

Autor: Wójt Gminy Grajewo
Wójt Gminy Grajewo Grajewo, dn. 4 kwietnia 2013 r. Ul. Komunalna 6 19-200 Grajewo R-RG.6343.1.2013 I N F O R M A C J A o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy Grajewo na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej. Na podstawie § 3 uchwały Nr 216/XLI/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Grajewo na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, podaje się do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) z budżetu Gminy na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej, w tym zadań, o których mowa w art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm). Dotacja na realizację zadania...
 

OGŁOSZENIE

Autor: Wójt Gminy Grajewo
Wójt Gminy Grajewo informuje, że do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Grajewo dnia 18 lutego 2013 r. pod numerem 3/2013 wpisano: ZZO EURO-SOKÓŁKA Sp. z o.o. ul. Kolejowa 25 16-100 Sokółka WÓJT mgr inż. Stanisław Szleter ...
 

Zapytanie cenowe na wykonanie usługi w zakresie doradztwa zawodowego - zajęcia indywidualne.

Autor: Stanisław Szleter
 

Zapytanie cenowe na dostawę materiałów i gadżetów promocyjnych.

Autor: Stanisław Szleter

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Kaczyńska

Wprowadzający: Iwona Kaczyńska

Data wprowadzenia: 2013-10-24

Modyfikujący: Iwona Kaczyńska

Data modyfikacji: 2013-10-24

Opublikował: Iwona Kaczyńska

Data publikacji: 2013-10-24