Rozbudowa wodociągu „WOJEWODZIN” – sieć rozdzielcza z PVC

Flaga Europejska Logo PROW

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pod nazwą:
Rozbudowa wodociągu „WOJEWODZIN” – sieć rozdzielcza z PVC.

mająca na celu rozbudowę istniejącej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Grajewo, umożliwiająca podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wsparcie rozwoju gospodarczego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” ,Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:  zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę - 1,553 km.

 

W dniu 27 kwietnia 2020 r. w Grajewie została podpisana umowa na realizację w/w operacji Nr 2/B/IN/2020 pomiędzy Gminą Grajewo z siedzibą w Grajewie, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, a Przedsiębiorstwem Robót Inwestycyjnych BUDOKAN II Wawrzyniec Stypułkowski z siedzibą w Grajewie , Oś. Południe 33/14, 19-200 Grajewo wybranym w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 30.03.2020r.  Wartość robót objętych umową wynosi 143 066,02 zł (sto czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt sześć złotych, 02/100).

Planowany termin zakończenia operacji przez PRI BUDOKAN II Grajewo  – do 10.VII.2020r.