Rozbudowa wodociągu „WOJEWODZIN” – sieć rozdzielcza z PVC

 

Flaga Europejska Logo PROW

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pod nazwą:
Rozbudowa wodociągu „WOJEWODZIN” – sieć rozdzielcza z PVC.

mająca na celu rozbudowę istniejącej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Grajewo, umożliwiająca podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wsparcie rozwoju gospodarczego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” ,Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:  zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę - 1,553 km.

 

W dniu 30 stycznia 2020 r. w Białymstoku została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00037-65150-UM1000089/19 pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, a Gminą Grajewo z siedzibą w Grajewie , ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo w wysokości 215 926 zł (dwieście piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych).

Planowany termin zakończenia operacji – IX.2020r.