Powszechny Spis Rolny 2020

Wójt Gminy Grajewo – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Grajewo.

Powszechny Spis Rolny przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

I. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

 1. być pełnoletnim,
 2. zamieszkiwać na terenie gminy Grajewo,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
 5. nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

II. Termin składania ofert: do dnia 8 lipca 2020 r.

III. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz zgłoszenia kandydata wraz z oświadczenie o niekaralności (wzór do pobrania),
 2. dokument potwierdzający wykształcenie – do okazania.

IV. Miejsce składania zgłoszeń:

Zgłoszenia można składać osobiście w Urzędzie Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, w dniach i godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym, pod numerem telefonu: 86 273 01 55.

Dodatkowe informacje:

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o:
  1. statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej,
  2. zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego,
  3. sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.

  Szkolenie kończy się egzaminem testowym.

  Podczas szkolenia i egzaminu kandydat na rachmistrza terenowego posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Warunkiem uzyskania dostępu do systemu szkoleniowego jest posiadanie adresu e-mail.

 2. Kandydat na rachmistrza terenowego, który zdał egzamin testowy, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych, z którym zawiera umowę zlecenia.
 4. Za wykonane prace spisowe rachmistrz terenowy otrzyma wynagrodzenie naliczone zgodnie zasadami określonymi w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).
 5. Rachmistrzowi terenowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.