Numer 83/XIII/16
Data wydania 2016-02-12

Uchwała Nr 83/XIII/16 

Rady Gminy Grajewo 

z dnia 11 lutego 2016 r. 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 774, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Grajewskiego uchwala się, co następuje: 

§ 1. Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogi wyszczególnione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg określa załącznik graficzny Nr 2 (rysunki od nr 1 do 3) do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady

J. Dąbrowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 83/XIII/16 
Rady Gminy Grajewo 
z dnia 11 lutego 2016 r. 

Wykaz dróg zaliczanych do kategorii dróg gminnych 

Lp. 

Nazwa drogi 

Przebieg drogi 

Nr działki 

Nr rysunku 

II 

III 

IV 

1. 

Droga położona w obrębie miejscowości Koszarówka 

Od drogi gminnej nr 103350B do drogi gminnej nr 103349B 

Część działki nr 245, 170/3, 170/14, 193/5 

2. 

Droga położona w obrębie miejscowości Koszarówka 

Od drogi gminnej nr 103349B do działki nr 173/11 

173/9,174/14, 173/12, 174/12 

3. 

Droga położona w obrebie miejscowości Koszarówka 

Od drogi krajowej nr 65 do drogi gminnej nr 103349B 

Część działki nr 18 

 

 

 

Przewodniczący Rady

J. Dąbrowski

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 83/XIII/16 
Rady Gminy Grajewo 
z dnia 11 lutego 2016 r. 

Szczegółowe położenie i przebieg dróg 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Data wprowadzenia: 2016-02-12

Data modyfikacji: 2016-02-12

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2016-02-12