Numer 85/XIII/16
Data wydania 2016-02-12

Uchwała Nr 85/XIII/16 

Rady Gminy Grajewo 

z dnia 11 lutego 2016 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Grajewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów i przyznania poszczególnym kryteriom liczby punktów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1)     szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową i gimnazjum, dla których gmina Grajewo jest organem prowadzącym; 

2)     rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców i opiekunów prawnych. 

§ 2. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół, dla których gmina Grajewo jest organem prowadzącym zamieszkałych poza obwodem szkoły określa się następujące kryteria oraz przyznaje im punkty: 

1)     w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt; 

2)     dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w szkole - 4 pkt; 

3)     miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły - 4 pkt, 

4)     w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki - 3 pkt; 

5)     rodzic dziecka jest absolwentem szkoły - 2 pkt. 

2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzania spełniania kryteriów: 

1)     dokumentacja będąca w posiadaniu szkoły w odniesieniu do ust. 1 pkt 1 i 2; 

2)     oświadczenie rodzica w odniesieniu do ust. 1 pkt 3-5. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady

J. Dąbrowski

 

Załączniki do treści

  • pgmina_rekrutacjapierwszeklasy.kopia (DOCX, 32,43 KB)

    UCHWAŁA NR 85/XIII/16 RADY GMINY GRAJEWO z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Grajewo dla kandydatów zamieszkałych

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Data wprowadzenia: 2016-02-12

Data modyfikacji: 2016-02-12

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2016-02-12