Numer 62/IX/15
Data wydania 2015-10-29

Uchwała Nr 62/IX/15
Rady Gminy Grajewo

z dnia 27 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87 i poz. 122) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594,645, 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr 54/VIII/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 8 września 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2944) wprowadza się następującą zmianę:

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 2. Ustala się, iż ryczałtową opłatę za rok za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się do 15 grudnia za dany rok kalendarzowy. Po raz pierwszy ryczałtową opłatę uiszcza się od 2016 r.”.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski

 

Załączniki do treści

  • 62ix2015 (PDF, 95,28 KB)

    UCHWAŁA NR 62/IX/15 RADY GMINY GRAJEWO z dnia 27 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Data wprowadzenia: 2015-10-29

Data modyfikacji: 2015-10-29

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2015-10-29