Numer 66/IX/15
Data wydania 2015-10-29

Uchwała Nr 66/IX/15
Rady Gminy Grajewo

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 112/XXIV/04 Rady Gminy z dnia 22 września 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460) uchwala się co następuje:

§ 1.  W Uchwale nr 112/XXIV/04 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dokonuje się następujących zmian:

1. po § 3.1 pkt 3) dodaje się pkt 4) w brzmieniu:

4) w obszarze zabudowanym dla infrastruktury telekomunikacyjnej- 20,00 zł, z terminem jej obowiązywania od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.  Pozostałe zapisy Uchwały nr 112/XXIV/04 w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, pozostają bez zmian.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski

 

Załączniki do treści

  • 66ix2015 (PDF, 97 KB)

    Uchwała Nr 66/IX/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 112/XXIV/04 Rady Gminy z dnia 22 września 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Data wprowadzenia: 2015-10-29

Data modyfikacji: 2015-10-29

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2015-10-29