Numer 82/XII/15
Data wydania 2016-01-05

UCHWAŁA NR 82/XII/15
RADY GMINY GRAJEWO
z dnia 30 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) art.8, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1) ( Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz.
1283 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 69/X/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl. poz.3743) wprowadza się następującą zmianę: po
§ 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Traci moc uchwała Nr 230/XXXVIII/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz. 3870 z
dnia 21 listopada 2014 r.)”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski


1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE
z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w
niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Data wprowadzenia: 2016-01-05

Data modyfikacji: 2016-01-05

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2016-01-05