Numer 92/XVI/16
Data wydania 2016-04-07

UCHWAŁA NR 92/XVI/16

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grajewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r., poz. 856; z 2014 r., poz. 1794; z 2015 r., poz. 266), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grajewie, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Ełku uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grajewo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr 92/XVI/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 31 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grajewo

Rozdział 1.

Cele Programu

§ 1. Celem programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grajewo.

§ 2. Wykonawcami programu są: 1) Urząd Gminy Grajewo; 2) Straż Gminna.

Rozdział 2.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym pochodzącym z terenu gminy Grajewo polega na:

 1. umieszczeniu wyłapywanych zwierząt w schronisku pod nazwą SONIECZKOWO Marta Chmielewska Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustów, zwanym dalej Schroniskiem

„SONIECZKOWO”;

 1. poszukiwaniu dla nich właścicieli.

Rozdział 3.

Zapewnienie opieki wolno żyjącym kotom, w tym ich dokarmianie § 4. Zapewnienie opieki wolno żyjącym kotom polega na:

 1. rejestrowaniu miejsc przebywania kotów wolno żyjących;
 2. zakupieniu karmy i przekazaniu jej społecznym opiekunom mieszkającym w miejscu bytowania kotów wolno żyjących, celem ich dokarmiania;
 3. ich dokarmianiu, szczególnie w okresie zimowym;
 4. sprawowaniu opieki weterynaryjnej nad kotami wolno żyjącymi w miejscu ich bytowania poprzez ich leczenie, kastrację i sterylizację przez lekarza weterynarii w ramach zawartej umowy z Przychodnią Weterynaryjną s.c.

Jerzy Borawski, Kamil Munia, 19-200 Grajewo, ul. Konopska 64.

Rozdział 4.

Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 5. Bezdomne zwierzęta przebywające w granicach administracyjnych gminy Grajewo podlegają stałemu odławianiu.

§ 6. Odławianie bezdomnych psów na terenie gminy Grajewo przeprowadzane jest przez pracowników Schroniska „SONIECZKOWO”.

§ 7. Odłowione psy są umieszczane w Schronisku „SONIECZKOWO” i poddawane następującym zabiegom:

 1. ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii;
 2. udzieleniu pomocy lekarsko - weterynaryjnej;
 3. umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę;
 4. oznakowaniu po opuszczeniu kwarantanny, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz niezbędnym szczepieniom profilaktycznym.

Rozdział 5.

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt

§ 8. 1. Odłowione z terenu gminy Grajewo i umieszczone w Schronisku „SONIECZKOWO” bezdomne psy poddawane są obowiązkowej sterylizacji albo kastracji.

 1. Zabiegi sterylizacji lub kastracji przeprowadzane są w Schronisku „SONIECZKOWO” przez lekarza weterynarii.
 2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają:
 1. zwierzęta w okresie 14-dniowej kwarantanny;
 2. zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek; 3) szczenięta przed ukończeniem 4 miesiąca życia.

Rozdział 6.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 9. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez Schronisko w sposób stały, poprzez przekazywanie zwierząt przebywających w Schronisku do adopcji, prowadzenie galerii zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej Schroniska, organizowanie imprez promujących adopcję zwierząt oraz współpracę w zakresie znajdowania nowych opiekunów z organizacjami pozarządowymi statutowo zajmującymi się ochroną zwierząt.

 1. Zwierzęta przebywające w Schronisku „SONIECZKOWO” mogą być przekazywane do adopcji po odbyciu 14-to dniowej kwarantanny i po przeprowadzeniu zabiegów weterynaryjnych.
 2. Adoptować zwierzę ze Schroniska może tylko osoba pełnoletnia po podpisaniu umowy adopcyjnej.

Rozdział 7.

Usypianie ślepych miotów

§ 10. W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt lekarz weterynarii zapewniajacy zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną dokonuje usypiania ślepych miotów, które trafią lub urodzą się w schronisku dla zwierząt oraz prowadzi szczegółową dokumentację w tym zakresie.

Rozdział 8.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 11. 1. Bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Grajewo zapewnia się miejsce w gospodarstwie rolnym Pana Radosława Wróblewskiego w miejscowości Konopki 19, 19-200 Grajewo, które spełnia warunki do przyjęcia zwierząt gospodarskich poprzez zapewnienie im schronienia, wyżywienia i opieki weterynaryjnej.

Rozdział 9.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt § 12. 1. Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną.

2. Całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych realizowana jest przez Przychodnię Weterynaryjną s.c. Jerzy Borawski, Kamil Munia, 19-200 Grajewo, ul. Konopska 64, z którą Gmina Grajewo posiada umowę.

Rozdział 10.

Finansowanie programu

§ 13. Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grajewo zabezpieczone zostały w budżecie na rok 2016 środki finansowe w kwocie 117.000,00 zł z przeznaczeniem na:

 1. utrzymanie zwierząt w schronisku: 100.000,00 zł;
 2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami: 2.000,00 zł;
 3. opiekę nad zwierzętami gospodarskimi: 5.000,00 zł;
 4. opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt: 10.000,00 zł.

 

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

Załączniki do treści

 • uchwala_nr_92 (PDF, 189,94 KB)

  UCHWAŁA NR 92/XVI/16 RADY GMINY GRAJEWO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grajewo

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Data wprowadzenia: 2016-04-07

Data modyfikacji: 2016-04-07

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2016-04-07