Numer 94/XVI/16
Data wydania 2016-04-07

UCHWAŁA NR 94/XVI/16

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Grajewo

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z 2015 r. poz. 357, poz. 1268, poz. 1418) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Grajewo, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w zależności od wielkości szkoły, do liczby godzin zajęć określonych w tabeli poniżej:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć

1.

Dyrektor szkoły liczącej: a) do 10 oddziałów

b) 11 i więcej

5 godzin

3 godziny

2. Obniżka, o której mowa w ust. 1 dotyczy również nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zastępstwo zostało im powierzone.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.

 
   

§ 3. Traci moc uchwała nr 40/VIII/07 Rady Gminy Grajewo z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Grajewo (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2007 r., Nr 192, poz. 1954).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

 

Załączniki do treści

  • uchwala_nr_94 (PDF, 93,67 KB)

    UCHWAŁA NR 94/XVI/16 RADY GMINY GRAJEWO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Data wprowadzenia: 2016-04-07

Data modyfikacji: 2016-04-07

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2016-04-07