Numer 75/XII/15
Data wydania 2016-01-05

UCHWAŁA NR 75/XII/15
RADY GMINY GRAJEWO
z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz. U z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz.528, 699,774,1045,1283,1777 ), art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465,z 2015 r. poz.1045) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór informacji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzór informacji na podatek leśny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Określa się wzór informacji na podatek rolny stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały
§ 7. Traci moc uchwała nr 65/XIII/11 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych (Dz.Urz.Woj.Podl. poz.99 z dnia 10 stycznia 2012 r.)
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski

 

Wzory deklaracji do pobrania TUTAJ.

 

 

Załączniki do treści

  • 75xii15zworformulinf (PDF, 1,81 MB)

    UCHWAŁA NR 75/XII/15 RADY GMINY GRAJEWO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Data wprowadzenia: 2016-01-05

Data modyfikacji: 2016-01-05

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2016-01-05