Numer 87/XIV/16
Data wydania 2016-02-29

UCHWAŁA NR 87/XIV/16

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 27 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 774, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 2281) uchwala się, co następuje:

§ 1. W miejsce części drogi gminnej o nr 103350B (odcinek od drogi krajowej nr 65 do działek nr 245, 170/3), drogi gminnej położonej w obrębie miejscowości Koszarówka na działkach nr 245, 170/3, 170/14, 193/5, ciągu drogi gminnej położonej w obrębie miejscowości Koszarówka i Danówek o nr 103349B, drogi gminnej położonej w obrębie miejscowości Koszarówka na działkach nr 178/18, 178/28, drogi gminnej położonej w obrębie miejscowości Koszarówka na działkach nr 173/9, 174/14, 173/12, 174/12, drogi gminnej położonej w obrębie miejscowości Koszarówka od drogi krajowej nr 65 do drogi gminnej nr 103349B, części drogi gminnej położonej w obrębie miejscowości Koszarówka od drogi gminnej nr 103349B do działki nr 235/4 ustala się drogę o przebiegu od drogi krajowej nr 65 przez miejscowość Koszarówka i Danówek do drogi powiatowej nr 1797B.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 
   
Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

Id: 870F914D-9BB1-4722-9C0D-EA20DC31C63B. Podpisany                                                                                                                       Strona 1

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Data wprowadzenia: 2016-02-29

Data modyfikacji: 2016-02-29

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2016-02-29