Uchwała Nr 104/XIX/16 z dnia 2016-06-17

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Straży Gminnej.
Numer 104/XIX/16
Data wydania 2016-06-17

UCHWAŁA NR 104/XIX/16

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 17 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Straży Gminnej.

Na podstawie art. 2 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Straży Gminnej Gminy Grajewo stanowiącym załącznik do uchwały Nr 50/X/07 Rady Gminy Grajewo z dnia 21 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 222, poz. 2272 i z 2014 r. poz. 605) wprowadza się następujące zmiany:

– w § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) organizowanie i nadzór nad działaniami służbowymi podległego strażnika;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

 

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Data wytworzenia: 2016-06-21

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Data modyfikacji: 2016-06-21

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2016-06-21