Uchwała Nr 107/XIX/16 z dnia 2016-06-17

w sprawie w sprawie utworzenia na terenie gminy Grajewo punktu przedszkolnego w Danówku
Numer 107/XIX/16
Data wydania 2016-06-17

UCHWAŁA NR 107/XIX/16

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie utworzenia na terenie gminy Grajewo punktu przedszkolnego w Danówku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 14 a ust. 1 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2156 z 2016. poz 35, poz 64, poz 195, poz. 668) oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080 z 2011 r. Nr 143, poz. 839) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w

Grajewie          oraz     Komendanta    Powiatowego   Państwowej     Straży Pożarnej w Grajewie uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się na terenie Gminy Grajewo od dnia 1 września 2016 r. punkt przedszkolny w Danówku - adres: Danówek 7, 19-200 Grajewo.

§ 2. Organizację punktu przedszkolnego określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 249/XLVI/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie utworzenia na terenie Gminy Grajewo punktów przedszkolnych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 290, poz 3730; z 2011 r. Nr 73, poz. 804).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

Załącznik do Uchwały Nr 107/XIX/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 17 czerwca 2016 r.

Organizacja punktu przedszkolnego w Danówku

§ 1. Punkt przedszkolny w Danówku zwany dalej punktem przedszkolnym, działa na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 161, poz. 1080, z 2011 r. Nr 143, poz. 839) oraz niniejszej uchwały.

§ 2. Nazwa i miejsce prowadzenia punktu przedszkolnego: Punkt przedszkolny w Danówku z siedzibą: Danówek 7, 19-200 Grajewo.

§ 3. Organem prowadzącym punkt przedszkolny jest gmina Grajewo.

§ 4. Nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad punktem przedszkolnym sprawuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie zwany dalej dyrektorem szkoły.

§ 5. Dyrektor szkoły jest pracodawcą nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania przedszkolnego.

§ 6. Wójt Gminy zatrudnia osoby do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach umowy zlecenie.

§ 7. Celem punktu przedszkolnego jest zwiększanie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3 - 4 lat z terenu gminy Grajewo.

§ 8. Do zadań punktu przedszkolnego należy:

1)  objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3 - 4 lat z terenu gminy Grajewo poprzez wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi;

2)  wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole;

3)  zapewnienie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju psychofizycznego w warunkach poszanowania jego godności, wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4)  stworzenie dziecku warunków zapewniających opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

5)  wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działanie wychowawcze;

6)  zmniejszenie nierówności upowszechniania edukacji przedszkolnej.

§ 9. 1. W punkcie przedszkolnym zajęcia będą prowadzone  dla 15 dzieci.

  1. Dzienny wymiar godzin zajęć w punkcie przedszkolnym wynosi 5 godzin.
  2. Punkt przedszkolny jest czynny od poniedziałku do piątku.
  3. Zajęcia w punkcie przedszkolnym są bezpłatne.
  4. Punkt przedszkolny jest placówką nieferyjną. Przerwa wakacyjna trwa od 1 do 31 sierpnia.

§ 10. Dzieci przyjmowane są do punktu przedszkolnego rokrocznie na podstawie przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego określonego odrębnymi przepisami.

§ 11. Dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1)  właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego, zgodnie z jego rozwojem psychofizycznym;

2)  opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

3)  serdecznej, życzliwej opieki ze strony wszystkich osób pracujących w punkcie przedszkolnym;

4)  rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;

5)  zaspakajania poczucia bezpieczeństwa;

6)  przygotowania umożliwiającego osiągnięcie gotowości szkolnej; 7) akceptacji jego osoby.

§ 12. Wychowanek ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju:

1)  współdziałania z nauczycielem w procesie wychowania i nauczania;

2)  szanowania odrębności każdego dziecka;

3)  szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności;

4)  respektowania potrzeb innych osób, szanowania ich wolności i troszczenia się o swoje otoczenie.

§ 13. 1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez organ prowadzący w następujących przypadkach:

1)  na wniosek rodzica/opiekuna prawnego;

2)  w przypadku nagannego zachowania wychowanka;

3)  jeśli nie uczestniczy w zajęciach ponad 30 dni kalendarzowych i jego nieobecność nie została usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna prawnego.

2. Skreślenie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

§ 14. 1. W czasie zajęć bezpośrednią opiekę nad dziećmi oraz bezpieczne warunki w czasie pobytu w punkcie przedszkolnym oraz podczas organizowanych spacerów i wycieczek zapewni nauczyciel.

2. Nauczyciel sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpieczną, stałą opiekę dzieciom w czasie ich pobytu w budynku, jak również w trakcie zajęć poza budynkiem punktu przedszkolnego;

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym; 3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.

§ 15. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do:

1)  informacji na temat swojego dziecka;

2)  zgłaszania uwag oraz propozycji dotyczących usprawnienia pracy placówki nauczycielowi sprawującemu opiekę nad dziećmi lub dyrektorowi szkoły;

3)  czynnego uczestnictwa w życiu punktu przedszkolnego poprzez udział w zebraniach dla rodziców, zajęciach otwartych oraz udzielaniu pomocy w usprawnieniu funkcjonowania punktu przedszkolnego.

§ 16. Obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego jest punktualne i systematyczne przyprowadzanie zdrowego dziecka do punktu przedszkolnego oraz osobiste odbieranie go po zajęciach, lub przez pisemnie upoważnioną dorosłą osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

§ 17. Ustala się następujący zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w punkcie przedszolnym:

1)  współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców/opiekunów prawnych do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizownym w punkcie przedszkolnym oraz uzyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

2)  zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej;

3)  prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz sporządzenie dokumentacji z tych obserwacji w postaci notatek w dzienniku zajęć;

4)  przeprowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole, wypełniając opracowany w tym celu przez dyrektora szkoły formularz;

5)  realizacja programu wychowania przedszkolnego, stanowiącego opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

6)  prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi;

7)  prowadzenie dziennika zajęć punktu przedszkolnego dokumentującego przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi;

8)  współpraca ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną

 

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Data wytworzenia: 2016-06-21

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Data modyfikacji: 2016-06-21

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2016-06-21