Uchwała Nr 108/XIX/16 z dnia 2016-06-17

w sprawie w sprawie ustalenia wysokości diet radnym i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym
Numer 108/XIX/16
Data wydania 2016-06-17

UCHWAŁA NR 108/XIX/16

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet radnym i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.

Na podstawie art. 25 ust. 4, 8 i art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710) i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800; z 2002 r. Nr 14, poz. 138 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 280) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Radnym Rady Gminy Grajewo, zwanej dalej Radą, przysługują z tytułu wykonywania czynności związanych z pracą Rady diety wypłacane w formie ryczałtu miesięcznego.

  1. Wysokość diety w zależności od pełnionej funkcji przez radnego w Radzie wynosi:

1) dla przewodniczącego Rady

 -    1.300 zł;

2) dla wiceprzewodniczącego Rady

 -       800 zł;

3) dla przewodniczącego komisji stałej Rady

 -       800 zł;

4) dla radnego będącego członkiem komisji stałej Rady

 -       700 zł;

5) dla radnego nie będącego członkiem komisji stałej Rady

 -       400 zł.

  1. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej diet uprawniony otrzymuje jedną dietę o najwyższej wysokości z przysługujących mu tytułów.
  2. Dieta przysługująca radnemu za dany miesiąc podlega zmniejszeniu o 25 % za każdą nieobecność w tym miesiącu na sesji Rady bądź posiedzeniu komisji stałej Rady z zastrzeżeniem ust. 5.
  3. Postanowienia ust. 4 nie mają zastosowania, jeśli nieobecność radnego jest spowodowana wykonywaniem innych obowiązków radnego na podstawie upoważnienia przewodniczącego komisji stałej Rady lub przewodniczącego Rady.

§ 2. Dieta nie przysługuje radnemu w razie nieuczestniczenia przez niego w sesjach Rady i posiedzeniach komisji stałych Rady przez okres dłuższy niż miesiąc – poczynając od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym upłynął okres miesięcznej nieobecności.

§ 3. 1. Sołtysom przysługuje za każdorazowy udział w sesji Rady zryczałtowana dieta w wysokości 150 złotych.

2. Dieta, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje sołtysowi w przypadku, gdy pobiera dietę jako radny.

§ 4. 1. Radnym delegowanym poza miejscowość będącą siedzibą Rady w celu wykonywania zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu radnego przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.).

  1. Radnemu, który za zgodą przewodniczącego Rady, odbył przejazd służbowy pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy, przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu tego pojazdu w wysokościach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
  2. Czynności związanej z wydaniem polecenia wyjazdu służbowego w stosunku do przewodniczącego Rady, obejmującej określenie terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej,  dokonuje wiceprzewodniczący Rady najstarszy wiekiem.

§ 5. 1. Należności finansowe należne radnym, o których mowa w niniejszej uchwale, są wypłacane za dany miesiąc do 10-tego dnia następnego miesiąca w kasie Urzędu Gminy Grajewo lub na wskazany przez radnego numer rachunku bankowego.

  1. Diety należne sołtysom są wypłacane w kasie Urzędu Gminy Grajewo w dniu sesji.
  2. Dokumentem będącym podstawą do wypłacenia diet jest lista wypłat sporządzona na podstawie listy obecności sołtysów i radnych na sesji Rady lub radnych na posiedzeniu komisji stałej Rady.
  3. Dokumentem będącym podstawą wypłaty kosztów podróży służbowych jest zatwierdzone polecenie wyjazdu służbowego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 5/I/06 Rady Gminy Grajewo z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych zmieniona uchwałą Nr 108/XIX/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Data wytworzenia: 2016-06-21

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Data modyfikacji: 2016-06-21

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2016-06-21