Uchwała Nr 115/XXI/16 z dnia 2016-08-23

w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie gminy Grajewo punktu przedszkolnego w Danówku
Numer 115/XXI/16
Data wydania 2016-08-23

UCHWAŁA NR 115 /XXI/ 16

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie gminy Grajewo punktu przedszkolnego w Danówku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 14 a ust. 1 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2156 z 2016. poz 35, poz 64, poz 195, poz. 668, poz. 1010) oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080 z 2011 r. Nr 143, poz. 839) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr 107/XIX/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Grajewo punktu przedszkolnego w Danówku (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2589).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od 31 sierpnia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

UZASADNIENIE

W uchwale nr 107/XIX/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 17 czerwca 2016 r. wyrażona została zgoda na utworzenie z dniem 1 września 2016 r. punktu przedszkolnego w Danówku. Gmina Grajewo ubiegała się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 projektu, w ramach którego punkt przedszkolny w Danówku miał zostać utworzony. Złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosek nie uzyskał dofinansowania. Z uwagi na w/w fakt, oraz nie podjęcie żadnych czynności związanych z organizacją punktu przedszkolnego w Danówku jak też brak środków finansowych w budżecie gminy na organizację punktu przedszkolnego podjęcie przedłożonej uchwały znajduje pełne uzasadnienie.

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Data wytworzenia: 2016-08-26

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Data modyfikacji: 2016-08-26

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2016-08-26