Uchwała Nr 116/XXII/16 z dnia 2016-09-09

w sprawie w sprawie zmiany Statutu Gminy Grajewo.
Numer 116/XXII/16
Data wydania 2016-09-09

UCHWAŁA NR 116/XXII/16
RADY GMINY GRAJEWO
z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Grajewo.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.
446) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Statucie Gminy Grajewo stanowiącym załącznik do uchwały Nr 44/IX/03 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grajewo (Dz. Urz.  Woj. Podl. Nr 71, poz. 1454, z 2008 r. Nr 268, poz. 2733, z 2010 r. Nr 23, poz. 448) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 skreśla się ust. 2;
2) skreśla się § 24;
3) § 55 otrzymuje brzmienie:


„§ 55. 1. Członków komisji wybiera Rada spośród radnych.


2. Członkowie komisji wybierają spośród swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji.”;
4) w § 88 skreśla się ust. 2;
5) skreśla się § 93,
6) uchyla się załącznik Nr 3.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Data wytworzenia: 2016-09-14

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Modyfikujący: Rafał Jankowski

Data modyfikacji: 2016-09-14

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2016-09-14