Uchwała Nr 118/XXII/16 z dnia 2016-09-09

w sprawie zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Numer 118/XXII/16
Data wydania 2016-09-09

UCHWAŁA NR 118 /XXII/ 16 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 9 września 2016 r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz. U z 2016 r. poz.446), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),  art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 75/XII/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz.111 i poz.2273) wprowadza się następujące zmiany:

1)  załącznik  nr 3„ Informacja w sprawie podatku rolnego ”  otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały

2)  załącznik nr 4 „Deklaracja na podatek od nieruchomości” otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały

3)  załącznik nr 5 „Deklaracja na podatek rolny ” otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały 4) załącznik nr 6 „Deklaracja na podatek leśny ” otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Data wytworzenia: 2016-09-14

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Data modyfikacji: 2016-09-14

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2016-09-14