Uchwała Nr 119/XXII/16 z dnia 2016-09-09

w sprawie w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Grajewo.
Numer 119/XXII/16
Data wydania 2016-09-09

UCHWAŁA NR 119/XXII/16 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 9 września 2016 r.

w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Grajewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 7 ust. 2 i art. 10 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 460, poz.774, poz.870, poz.1336, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281 z 2016 r. poz. 770, poz.903) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Grajewskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Pozbawia się część drogi Nr 103315 B  oznaczonej jako działka nr 105/8 położonej na terenie miejscowości Danówek, dotychczasowej  kategorii  drogi publicznej  poprzez wyłączenie jej  z użytkowania jako drogi publicznej.

§ 2. Położenie części drogi, wyłączonej z użytkowania jako drogi publicznej, zostało oznaczone kolorem czerwonym na  załączniku graficznym  do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

Załącznik do Uchwały Nr 119 /XXII/ 16 Rady Gminy Grajewo z dnia 9 września 2016 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Data wytworzenia: 2016-09-14

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Modyfikujący: Rafał Jankowski

Data modyfikacji: 2016-09-14

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2016-09-14