Uchwała Nr 128 /XXIII/ 16 z dnia 2016-10-28

w sprawie w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2017 rok
Numer 128 /XXIII/ 16
Data wydania 2016-10-28

UCHWAŁA NR 128 /XXIII/ 16 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446, poz.1579)  i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach  opłatach lokalnych1) (tekst jednolity : Dz.U. z 2016 r. poz.716, poz.1579) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca  2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. ( M.P. poz. 779), uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Grajewo:

1) od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m² powierzchni,

b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m2 powierzchni,

d)  niezabudowanych objętych obszarem  rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r.o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777, z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego -2,98  zł  od  1m2 powierzchni, 2) od budynków lub ich części:

a)  mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym- 10,59 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogloszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Data wytworzenia: 2016-11-03

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Data modyfikacji: 2016-11-03

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2016-11-03