Uchwała Nr 129/XXIII/16 z dnia 2016-10-28

w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Numer 129/XXIII/16
Data wydania 2016-10-28

 UCHWAŁA NR 129/XXIII/16

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 28 października 2016

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579) art.8, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [1]) (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 716, poz. 1579 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 580,00 zł,

b)  powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 800,00 zł,

c)  powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - [2][3] 018,00 zł;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)  od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 575,00 zł,

b)  powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 790,00 zł,

c)  powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 008,00 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 991,00 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a)  mniejszej niż 22 miejsca - 1 551,00 zł,

b)  równej lub większej niż 22 miejsca - 1 899,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała nr 69/X/15 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 3743 i z 2016 r. poz. 81) .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

 Jan Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 129/XXIII/16  Rady Gminy Grajewo  z dnia 28 października 2016 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za

równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwi e osie

 

 

12

13

124,00

191,00

13

14

191,00

527,00

14

15

527,00

727,00

15

 

732,00

1 674,00

Trz y osie

 

 

12

17

191,00

455,00

17

19

455,00

707,00

19

21

707,00

901,00

21

23

901,00

1 416,00

23

25

1 417,00

2 125,00

25

 

1 417,00

2 125,00

Cztery os ie i więcej

 

 

12

25

876,00

901,00

25

27

901,00

1 480,00

27

29

1 480,00

2 257,00

29

31

2 257,00

2 912,00

31

 

2 257,00

3 059,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 129/XXIII/16  Rady Gminy Grajewo  z dnia 28 października 2016 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:ciągnik siodłowy+naczepa;ciągnik balastowy+przyczepa(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za

równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwi e osie

 

 

12

18

556,00

680,00

18

25

680,00

740,00

25

31

804,00

1 237,00

31

 

1 895,00

2 290,00

Trzy osi e i więcej

 

 

12

40

1 672,00

2 304,00

40

 

2 304,00

2 977,00

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 129/XXIII/16  Rady Gminy Grajewo  z dnia 28 października 2016 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za

równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jed na oś

 

 

12

18

309,00

494,00

18

25

371,00

556,00

25

 

446,00

766,00

Dwi e osie

 

 

12

28

494,00

556,00

28

33

830,00

1 147,00

33

38

1 147,00

1 731,00

38

 

1 731,00

2 273,00

Trzy osi e i więcej

 

 

12

38

1 038,00

1 272,00

38

 

1 272,00

1 669,00

 

[1] ) Niniejsza  ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

[2] ) dyrektywy 92/106/ EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992);

[3] )            dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięża

rowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).                                                                                                                                                                         

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Data wytworzenia: 2016-11-03

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Modyfikujący: Rafał Jankowski

Data modyfikacji: 2016-11-03

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2016-11-03