Uchwała Nr 96/XVII/16 z dnia 2016-05-13

w sprawie zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Numer 96/XVII/16
Data wydania 2016-05-13

UCHWAŁA NR 96/XVII/16
RADY GMINY GRAJEWO
z dnia 13 maja 2016 r.


zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz. U z 2016 r. poz.446), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz.528, 699,774,1045,1283,1777, poz.1890 ), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr 75/XII/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz.111) wprowadza się następujące zmiany:


1)    załącznik  nr 1„ Informacja w sprawie podatku od nieruchomości ”  otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały
2)    załącznik nr 2 „Informacja w sprawie podatku leśnego” otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały
3)    załącznik  nr 3„ Informacja w sprawie podatku rolnego ” otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały
4)    załącznik nr 4 „Deklaracja na podatek od nieruchomości ” otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały
5)    załącznik nr 6 „Deklaracja na podatek leśny ” otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


 
Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Data wytworzenia: 2016-05-20

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Data modyfikacji: 2016-05-20

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2016-05-20