Grajewo, dn. 24 listopada 2015r. 

R.6733.12.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami)

 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 24 listopada 2015 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Grajewo R.6733.12.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej WN, linii elektroenergetycznej kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową, kablem światłowodowym do sterowania przesyłem energii oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji w obrębie wsi Popowo, gmina Grajewo - na działkach o numerach ewidencyjnych 5/2 i 318.       

Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Grajewo  w terminie  14 dni od jej ogłoszenia.

Decyzja została wydana na wniosek Contino Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa.

 

Wójt

Stanisław Szleter

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Data wprowadzenia: 2015-11-25

Data modyfikacji: 2015-11-25

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2015-11-25