Grajewo, dn. 25 listopada 2015r. 

R.6733.15.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia

lokalizacji inwestycji celu publicznego

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 25 listopada 2015 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Grajewo R.6733.15.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym ZK3+2TL, planowanego do realizacji na terenie gminy Grajewo: w obrębie wsi Danówek – na działkach o numerach ewidencyjnych 109 i 113, w obrębie wsi Koszarówka – na działce o numerze ewidencyjnym 71.

Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Grajewo  w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

Decyzja została wydana na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, działającej przez Pełnomocnika Annę Bagińską - ENERGOMED Anna Bagińska, ul. Rycerska 18/23, 18-400 Łomża.

 

 Wójt

 Stanisław Szleter

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Data wprowadzenia: 2015-11-25

Data modyfikacji: 2015-11-25

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2015-11-25