Decyzje Środowiskowe - 2020

Lista aktualności

 • Z A W I A D O M I E N I E

  2020-09-22 14:27:47

  dot. budowy fermy drobiu na działce nr ewid. 433, obręb Szymany

 • O B W I E S Z C Z E N I E

  2020-09-17 14:01:40

  dot. budowy fermy drobiu na działce nr ewid. 433, obręb Szymany, gmina Grajewo

 • Zawiadomienie o przedłużeniu postępowania

  2020-09-04 12:19:49

  dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działce nr ewid. 433, obręb Szymany, gmina Grajewo

 • Zawiadomienie

  2020-08-17 12:14:04

  dot. Budowy międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych RP i RL wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP

 • Zawiadomienie

  2020-08-17 12:12:01

  dot. Budowy międzysystemowego gazociągustanowiącego połączenie systemów przesyłowych RP i RL wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP

 • INFORMACJA Wójta Gminy Grajewo

  2020-08-11 12:58:26

  o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Grajewo R.6220.21.2019 z dnia 14.07.2020 r.

 • O B W I E S Z C Z E N I E o przedłużeniu postępowania administracyjnego

  2020-08-11 12:56:36

  dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 130, obręb Kacprowo, gmina Grajewo

 • Obwieszczenie o wyłożeniu aneksu do raportu o oddziaływaniu na środowisko

  2020-07-24 14:17:26

  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 130, obręb Kacprowo, gmina Grajewo

 • Zawiadomienie o przedłużeniu postępowania administracyjnego

  2020-07-22 12:43:56

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:” Budowa instalacji do przetwarzania wybranych grup odpadów w procesie zestalania do odpadów z grupy 19 03 071 (Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06) wraz z przebudową kwatery składowiska na terenie RIPOK w Koszarówce gm. Grajewo”

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  2020-07-22 12:41:55

  dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej - urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 2,5 MW wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV, realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 256, obręb Ruda w miejscowości Ruda, gmina Grajewo".