Lp.

Nazwa

Zasady udostępniania danych

Nr pokoju

Prowadzone na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy Grajewo

 1.  
 • Rejestr uchwał Rady Gminy
 • Rejestr aktów prawa miejscowego
 • Rejestr zarządzeń Wójta
Publicznie dostępny - do wglądu codziennie w godzinach pracy
Urzędu Gminy Grajewo
Pokój nr 2

Prowadzone w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

 1.  

 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
Publicznie dostępny - do wglądu codziennie w godzinach pracy
Urzędu Gminy Grajewo
Pokój nr 3
 1.  
 • Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny - do wglądu codziennie w godzinach pracy
Urzędu Gminy Grajewo
Pokój nr 3
 1.  
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Informacje udostępniane na wniosek, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających  z ustawy o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)
Pokój nr 3
 1.  
 • Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje
  o środowisku
Publicznie dostępny na zasadach wynikających z ustawy
 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) do wglądu codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy Grajewo
Pokój nr 3
 1.  
 • Ewidencja działalności gospodarczej
Publicznie dostępny - do wglądu codziennie w godzinach pracy
Urzędu Gminy Grajewo
Pokój nr 10

Prowadzone w Referacie Finansowym

 1.  
 • Ewidencja podatników podatku rolnego,
  leśnego, od nieruchomości i podatku od posiadania psów
Udostępniane podatnikom na pisemny wniosek, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) o zachowaniu tajemnicy skarbowej i ustawy o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) codziennie w godzinach pracy
Urzędu Gminy Grajewo
Pokój nr 18

Prowadzone w Referacie  Ogólnoorganizacyjnym

 1.  
Publicznie dostępny - do wglądu codziennie w godzinach pracy
Urzędu Gminy Grajewo
Pokój nr 14
 1.  
 • Rejestr zarządzeń kierownika urzędu
 • Rejestr skarg i wniosków obywateli
Publicznie dostępne - do wglądu codziennie w godzinach pracy
Urzędu Gminy Grajewo
Pokój nr 19
 1.  
 • Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
Publicznie dostępny - do wglądu codziennie w godzinach pracy
Urzędu Pracy Gminy Grajewo
Pokój nr 4
 1.  
 • Stały rejestr wyborców
Udostępniany do wglądu na pisemny wniosek złożony w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2001 r. w sprawie rejestru wyborców (Dz.U. Nr 88, poz. 962)
Pokój nr 4
 1.  
             Gminne zbiory meldunkowe:
 • zbiór danych stałych mieszkańców
 • zbiór danych byłych mieszkańców
 • zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający
  ponad trzy miesiące
Udostępnianie danych osobowych z wyżej wymienionych rejestrów następuje w formie zaświadczeń wydawanych na zasadach określonych w ustawie o ewidencji ludności (Dz.U z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.),
na pisemny wniosek
Pokój nr 4
 1.  
 • Zbiór wydanych i utraconych dowodów osobistych
Udostepnienie informacji na wniosek określony w ustawie o dowodach osobistych (Dz. U z 2010 r. Nr 167 poz. 1131, z późn. zm.)
Pokój nr 4

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator Systemu

Wprowadzający: Administrator Systemu

Data wprowadzenia: 2013-09-03

Modyfikujący: Administrator Systemu

Data modyfikacji: 2016-05-06

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2013-09-03