Akty Prawa Miejscowego VIII kadencji

Uchwała Nr 7/I/18 z dnia 2018-11-21

w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.


Uchwała Nr 9/II/18 z dnia 2018-12-05

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości


Uchwała Nr 10/II/18 z dnia 2018-12-05

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Uchwała Nr 11/II/18 z dnia 2018-12-05

w sprawie opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień


Uchwała Nr 13/II/18 z dnia 2018-12-05

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Grajewo


Uchwała Nr 20/III/18 z dnia 2018-12-21

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Grajewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków


Uchwała Nr 23/III/18 z dnia 2018-12-21

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności


Uchwała Nr 24/III/18 z dnia 2018-12-21

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej


Uchwała Nr 29/IV/19 z dnia 2019-01-29

w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Grajewo


Uchwała Nr 30/IV/19 z dnia 2019-01-29

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.


Uchwała Nr 32/IV/19 z dnia 2019-01-29

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Grajewo


Uchwała Nr 33/IV/19 z dnia 2019-01-29

w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr 34/IV/19 z dnia 2019-01-29

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień


Uchwała Nr 36/IV/19 z dnia 2019-01-29

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Grajewo w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023


Uchwała Nr 39/V/19 z dnia 2019-02-27

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grajewo na 2019 r.


Uchwała Nr 43/VI/19 z dnia 2019-05-24

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Grajewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych


Uchwała Nr 47/VI/19 z dnia 2019-05-24

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie


Uchwała Nr 48/VI/19 z dnia 2019-05-24

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej


Uchwała Nr 58/VIII/19 z dnia 2019-08-21

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Grajewo


Uchwała Nr 62/VIII/19 z dnia 2019-08-21

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie.


Uchwała Nr 66/VIII/19 z dnia 2019-08-21

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Grajewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Mikołajski

Data wytworzenia: 2018-12-11

Wprowadzający: Michał Mikołajski

Modyfikujący: Michał Mikołajski

Data modyfikacji: 2019-08-27

Opublikował: Michał Mikołajski

Data publikacji: 2018-12-11