Akty Prawa Miejscowego VIII kadencji

Uchwała Nr 7/I/18 z dnia 2018-11-21

w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.


Uchwała Nr 9/II/18 z dnia 2018-12-05

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości


Uchwała Nr 10/II/18 z dnia 2018-12-05

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Uchwała Nr 11/II/18 z dnia 2018-12-05

w sprawie opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień


Uchwała Nr 13/II/18 z dnia 2018-12-05

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Grajewo


Uchwała Nr 20/III/18 z dnia 2018-12-21

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Grajewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków


Uchwała Nr 23/III/18 z dnia 2018-12-21

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności


Uchwała Nr 24/III/18 z dnia 2018-12-21

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej


Uchwała Nr 29/IV/19 z dnia 2019-01-29

w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Grajewo


Uchwała Nr 30/IV/19 z dnia 2019-01-29

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.


Uchwała Nr 32/IV/19 z dnia 2019-01-29

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Grajewo


Uchwała Nr 33/IV/19 z dnia 2019-01-29

w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr 34/IV/19 z dnia 2019-01-29

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień


Uchwała Nr 36/IV/19 z dnia 2019-01-29

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Grajewo w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023


Uchwała Nr 39/V/19 z dnia 2019-02-27

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grajewo na 2019 r.


Uchwała Nr 43/VI/19 z dnia 2019-05-24

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Grajewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych


Uchwała Nr 47/VI/19 z dnia 2019-05-24

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie


Uchwała Nr 48/VI/19 z dnia 2019-05-24

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej


Uchwała Nr 58/VIII/19 z dnia 2019-08-21

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Grajewo


Uchwała Nr 62/VIII/19 z dnia 2019-08-21

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie.


Uchwała Nr 66/VIII/19 z dnia 2019-08-21

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Grajewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków


Uchwała Nr 70/X/19 z dnia 2019-09-25

w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Grajewo.


Uchwała Nr 76/XII/19 z dnia 2019-11-20

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości


Uchwała Nr 77/XII/19 z dnia 2019-11-20

w sprawie opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień


Uchwała Nr 78/XII/19 z dnia 2019-11-20

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez gminę Grajewo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.


Uchwała Nr 79/XII/19 z dnia 2019-11-20

w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.


Uchwała Nr 83/XIII/19 z dnia 2019-12-23

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.


Uchwała Nr 84/XIII/19 z dnia 2019-12-23

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przysługujących Gminie Grajewo lub jej jednostkom


Uchwała Nr 90/XIV/20 z dnia 2020-01-21

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.


Uchwała Nr 92/XV/20 z dnia 2020-03-04

w sprawie uchwalenia statutu Gminy Grajewo.


Uchwała Nr 94/XV/20 z dnia 2020-03-04

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.


Uchwała Nr 95/XV/20 z dnia 2020-03-04

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Grajewo na rok szkolny 2019/2020.


Uchwała Nr 96/XV/20 z dnia 2020-03-04

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Koszarówka, gmina Grajewo


Uchwała Nr 97/XV/20 z dnia 2020-03-04

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grajewo na 2020 r.


Uchwała Nr 102/XVII/20 z dnia 2020-05-15

w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców , których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomośc.


Uchwała Nr 118/XX/20 z dnia 2020-07-24

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych


Uchwała Nr 121/XXI/20 z dnia 2020-09-02

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo"


Uchwała Nr 122/XXI/20 z dnia 2020-09-02

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody


Uchwała Nr 123/XXI/20 z dnia 2020-09-02

w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Grajewo


Uchwała Nr 124/XXI/20 z dnia 2020-09-02

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Grajewo na rok szkolny 2020/2021.


Uchwała Nr 125/XXI/20 z dnia 2020-09-02

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grajewo


Uchwała Nr 126/XXI/20 z dnia 2020-09-02

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


Uchwała Nr 127/XXI/20 z dnia 2020-09-02

w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr 128/XXI/20 z dnia 2020-09-02

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Grajewo


Uchwała Nr 129/XXI/20 z dnia 2020-09-02

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik


Uchwała Nr 130/XXI/20 z dnia 2020-09-02

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno - wypoczynkowe


Uchwała nr 134/XXIII/20 z dnia 2020-10-21

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Grajewo na lata 2018-2023"


Uchwała Nr 137/XXIII/20 z dnia 2020-10-21

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 139/XXIV/20 z dnia 2020-11-30

w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Mikołajski

Data wytworzenia: 2018-12-11

Wprowadzający: Agnieszka Szakiel

Modyfikujący: Agnieszka Szakiel

Data modyfikacji: 2020-12-07

Opublikował: Agnieszka Szakiel

Data publikacji: 2018-12-11