Akty Prawa Miejscowego VII kadencji

UCHWAŁA NR 11/II/14 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Danówek, gmina Grajewo

UCHWAŁA NR 20/II/14 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis

UCHWAŁA NR 21/III/15 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów potwierdzających ich spełnianie oraz przyznania liczby punktów poszczególnym kryteriom obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Grajewo

UCHWAŁA NR 22/III/15 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Gminy Grajewo działającej pod nazwą Gminny Zakład Komunalny w Wierzbowie.

UCHWAŁA NR 25/III/15 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłat

UCHWAŁA NR 27/III/15 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 16 lutego 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis

UCHWAŁA NR 36/V/15 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Koszarówka.

UCHWAŁA NR 37/V/15 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo”

UCHWAŁA NR 38/V/15 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

UCHWAŁA NR 49/VIII/15 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie

UCHWAŁA NR 53/VIII/15 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 8 września 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grajewo

UCHWAŁA NR 54/VIII/15 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 8 września 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 55/VIII/15 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 8 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR 56/VIII/15 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 8 września 2015 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik

UCHWAŁA NR 57/VIII/15 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Grajewo

UCHWAŁA NR 58/VIII/15 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których  znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

UCHWAŁA NR 61/IX/15 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 27 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grajewo na lata 2013-2018"

UCHWAŁA NR 62/IX/15 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 27 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 66/IX/15 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 112/XXIV/04 Rady Gminy z dnia 22 września 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych


UCHWAŁA Nr 68/X/15 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia  stawek w podatku od nieruchomości na 2016 rok


UCHWAŁA Nr 69/X/15 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


UCHWAŁA NR 75/XII/15 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


UCHWAŁA NR 82/XII/15 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


UCHWAŁA NR 83/XIII/16 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych


UCHWAŁA NR 85/XIII/16 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Grajewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów i przyznania poszczególnym kryteriom liczby punktów.


UCHWAŁA NR 87/XIV/16 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 27 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych


UCHWAŁA NR 92/XVI/16 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grajewo


UCHWAŁA NR 94/XVI/16 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Grajewo


Uchwała Nr 96/XVII/16 z dnia 2016-05-13

zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr 104/XIX/16 z dnia 2016-06-17

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Straży Gminnej.

Uchwała Nr 105/XIX/16 z dnia 2016-06-17

w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Grajewo


Uchwała Nr 107/XIX/16 z dnia 2016-06-17

w sprawie utworzenia na terenie gminy Grajewo punktu przedszkolnego w Danówku

Uchwała Nr 108/XIX/16 z dnia 2016-06-17

w sprawie ustalenia wysokości diet radnym i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym


Uchwała NR 115/XXI/16 z dnia 2016-08-23

uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie gminy Grajewo punktu przedszkolnego w Danówku


Uchwała Nr 116/XXII/16 z dnia 2016-09-09

w sprawie zmiany Statutu Gminy Grajewo.


Uchwała Nr 118/XXII/16 z dnia 2016-09-09

zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Uchwała Nr 119/XXII/16 z dnia 2016-09-09

w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Grajewo.


UCHWAŁA NR 123/XXIII/16 z dnia 2016.10.28

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie części wsi Konopki, Konopki-Kolonie, Mierucie, Cyprki, Flesze, Łękowo,Kacprowo i Wierzbowo, gmina Grajewo


UCHWAŁA NR 128/XXIII/16 z dnia 2016.10.28

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2017 rok


UCHWAŁA NR 129/XXIII/16 z dnia 2016.10.28

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Uchwała NR 148/XXVII/17 z dnia 2017-03-29

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grajewo na 2017 r.


Uchwała NR 149/XXVII/17 z dnia 2017-03-29

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Uchwała NR 151/XXVII/17 z dnia 2017-03-29

w sprawie utworzenia Przedszkola w Rudzie


Uchwała NR 152/XXVII/17 z dnia 2017-03-29

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Grajewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów i przyznania poszczególnym kryteriom liczby punktów


Uchwała NR 153/XXVII/17 z dnia 2017-03-29

w sprawie określenia kryteriów, dokumentów potwierdzających ich spełnianie oraz przyznania liczby punktów poszczególnym kryteriom obowiązującym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Grajewo


Uchwała NR 154/XXVII/17 z dnia 2017-03-29

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Grajewo


Uchwała Nr 164/XXIX/17 z dnia 2017-06-23

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.


Uchwała Nr 166/XXIX/17 z dnia 2017-06-23

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Grajewo.


Uchwała Nr 173/XXXI/17 z dnia 2017-08-18

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wierzbowo, gmina Grajewo


Uchwała Nr 174/XXXI/17 z dnia 2017-08-18

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Grajewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.


Uchwała Nr 176/XXXI/17 z dnia 2017-08-18

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Grajewo


Uchwała Nr 177/XXXII/17 z dnia 2017-09-26

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Grajewo


Uchwała Nr 178/XXXII/17 z dnia 2017-09-26

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.


Uchwała Nr 183/XXXII/17 z dnia 2017-09-26

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Grajewo.


UCHWAŁA NR 189/XXXIV/17 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości


UCHWAŁA NR 190/XXXIV/17 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości


UCHWAŁA NR 192/XXXIV/17 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.


UCHWAŁA NR 194/XXXIV/17 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo”


UCHWAŁA NR 204/XXXV/17 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.


 

UCHWAŁA NR 206/XXXVI/18 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grajewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.


UCHWAŁA NR 210/XXXVI/18 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Grajewo na 2018 r.


UCHWAŁA NR 211/XXXVI/18 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie.


Uchwała Nr 213/XXXVII/18 z dnia 2018-04-04

w sprawie podziału Gminy Grajewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


Uchwała Nr 217/XXXVII/18 z dnia 2018-04-04

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.


Uchwała Nr 225/XXXIX/18 z dnia 2018-06-20

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych


Uchwała Nr 226/XXXIX/18 z dnia 2018-06-20

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.


Uchwała Nr 229/XXXIX/18 z dnia 2018-06-20

w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo”


Uchwała Nr 230/XXXIX/18 z dnia 2018-06-20

w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Grajewo, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania


Uchwała Nr 237/XLI/18 z dnia 2018-08-29

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymany, gmina Grajewo


Uchwała Nr 238/XLI/18 z dnia 2018-08-29

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wierzbowo, gmina Grajewo


Uchwała Nr 239/XLI/18 z dnia 2018-08-29

w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grajewo na lata 2018-2023"


Uchwała Nr 244/XLII/18 z dnia 2018-09-27

w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania


Uchwała Nr 246/XLII/18 z dnia 2018-09-27

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grajewo


Uchwała Nr 247/XLII/18 z dnia 2018-09-27

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


Uchwała Nr 248/XLII/18 z dnia 2018-09-27

w sprawie zmiany Statutu Gminy Grajewo.


Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Data wytworzenia: 2016-05-24

Wprowadzający: Michał Mikołajski

Data wprowadzenia: 2015-01-07

Modyfikujący: Michał Mikołajski

Data modyfikacji: 2018-12-11

Opublikował: Michał Mikołajski

Data publikacji: 2015-01-07