Konsultacjespołeczne - 2020

Lista aktualności

  • Informacja o zakończeniu konsultacji

    2020-11-06 13:16:26

    dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

  • Zarządzenie Nr 208/20 Wójta Gminy Grajewo z dnia 2020-10-12

    2020-11-06 13:12:26

    w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.