Wójtem Gminy Grajewo jest mgr inż. Stanisław Szleter

Tel. służbowy: 086 272 30 00

e-mail: sekretariat@uggrajewo.pl

Wójt Gminy Grajewo przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w każdy piątek od godz. 10:00 do godz. 16:00

Kompetencje Wójta określa § 87 Statutu Gminy Grajewo

1. Do zadań i obowiązków Wójta należy w szczególności:

·                    kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu i Gminy;

·                    reprezentowanie Urzędu i Gminy;

·                    pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników Urzędu, w tym Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

·                    realizowanie polityki kadrowej i przestrzeganie prawa pracy;

·                    ustalanie zakresów zadań i obowiązków dla członków kierownictwa Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

·                    wydawanie zarządzeń w sprawach dotyczących Urzędu i Gminy na podstawie delegacji zawartych w stosownych aktach prawnych;

·                    wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej;

·                    składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z zarządem mieniem;

·                    przedkładanie Radzie projektów uchwał oraz organom nadzoru podjętych uchwał;

·                    realizowanie budżetu Gminy;

·                    wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy;

·                    pełnienie funkcji Administratora Danych Osobowych Urzędu;

·                    realizacja zadań wynikających z uchwał Rady, ustaw i innych aktów prawnych.

2. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.

3. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny nadawany przez Wójta w drodze zarządzenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Mikołajski

Data wytworzenia: 2013-08-13

Wprowadzający: Michał Mikołajski

Data wprowadzenia: 2013-09-03

Modyfikujący: Michał Mikołajski

Data modyfikacji: 2019-03-18

Opublikował: Michał Mikołajski

Data publikacji: 2013-09-03