Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r.

 

PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

 

ZPOW-5721-1/15

Informacja
Państwowej Komisji Wyborczej
w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 4), informuje:

 1. Informacje ogólne

 1. Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostaną przeprowadzone w dniu 6 marca 2016 r. w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 59 obejmującym obszary powiatów: augustowski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, suwalski, zambrowski oraz miast na prawach powiatu: Łomża i Suwałki, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku.

 2. Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostaną przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

 3. W wyborach wybierany będzie jeden senator. Terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych w wyborach uzupełniających określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do wymienionego wyżej postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Prawo wybierania senatora

 1. Prawo wybierania senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59 mają wyłącznie wyborcy (osoby posiadające obywatelstwo polskie, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat), stale zamieszkali na obszarze okręgu wyborczego nr 59 i ujęci w stałym rejestrze wyborców w gminie leżącej na obszarze tego okręgu wyborczego.

Prawo wybierania nie przysługuje osobom, które są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych albo praw wyborczych (art. 10 § 2 Kodeksu wyborczego).

 1. W urzędach gmin położonych na obszarze okręgu wyborczego nr 59 zostaną sporządzone spisy wyborców uprawnionych do udziału w głosowaniu.

Do spisu wyborców zostaną wpisani z urzędu wyborcy:

 1. zameldowani w gminie na pobyt stały;

 2. dopisani do rejestru wyborców na własny wniosek w trybie art. 19 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, jeżeli stale zamieszkują na obszarze gminy, bez zameldowania na pobyt stały.

 1. Do spisu wyborców zostaną też wpisani wyborcy czasowo przebywający w okresie obejmującym dzień wyborów na obszarze gminy, ujęci w stałym rejestrze wyborców w innej gminie leżącej na obszarze okręgu wyborczego nr 59, jeżeli najpóźniej do dnia 1 marca 2016 r. złożą w urzędzie gminy, właściwym dla ich miejsca czasowego pobytu, wniosek o dopisanie ich do spisu wyborców; dotyczy to także osób nigdzie niezamieszkałych, przebywających na obszarze gminy, a także osób stale zamieszkałych na obszarze gminy, lecz chcących głosować w tej gminie w innym obwodzie głosowania, niż obwód właściwy dla ich miejsca zamieszkania (art. 28 § 1 i 4 Kodeksu wyborczego).

Osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców w gminie leżącej na obszarze okręgu wyborczego nr 59, przebywające w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz zakładach karnych i aresztach śledczych, a także w domach studenckich, w których zostaną utworzone obwody głosowania, będą umieszczone w spisie wyborców na podstawie wykazów osób sporządzonych przez kierowników tych jednostek.

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, ujęci w stałym rejestrze wyborców w gminie leżącej na obszarze okręgu wyborczego nr 59, będą dopisani do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę (na obszarze okręgu wyborczego nr 59), jeżeli złożą w urzędzie gminy wniosek w tej sprawie między 14 lutego 2016 r. a 22 lutego 2016 r. (termin przedłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

 1. Osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców w gminie leżącej na obszarze okręgu wyborczego nr 59, zmieniające miejsce pobytu przed dniem wyborów mogą otrzymać w urzędzie gminy prowadzącym rejestr wyborców, w którym są ujęci, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu na obszarze okręgu wyborczego nr 59 w dniu wyborów. Osoby, które złożyły wniosek o dopisanie ich do spisu wyborców w innej gminie, zaświadczenie o prawie do głosowania mogą otrzymać w urzędzie tej gminy.

 2. Osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców w gminie leżącej na obszarze okręgu wyborczego nr 59 mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której ujęty jest w rejestrze wyborców, najpóźniej do dnia 22 lutego 2016 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

 1. Zgłaszanie kandydatów na senatora

 1. Kandydatów na senatora zgłasza się do dnia 26 stycznia 2016 r. do godz. 24.00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3.

 2. Kandydatów na senatora mogą zgłaszać wyłącznie komitety wyborcze partii politycznych, koalicyjne komitety wyborcze oraz komitety wyborcze wyborców, które do dnia 18 stycznia 2016 r. do godz. 16.15 (termin przedłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) zawiadomią Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego (art. 204 § 2, 4 i 6 w związku z art. 258 Kodeksu wyborczego) i uzyskają potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia (art. 98 Kodeksu wyborczego).

Funkcję komitetu wyborczego partii politycznej pełni statutowy organ partii upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz (art. 86 § 1 Kodeksu wyborczego).

Czynności wyborcze w imieniu koalicji partii politycznych wykonuje koalicyjny komitet wyborczy, utworzony w tym celu przez organy partii tworzących koalicję, upoważnione do reprezentowania partii na zewnątrz (art. 87 § 2 Kodeksu wyborczego).

Komitet wyborczy wyborców może utworzyć nie mniej niż z 15 osób mających prawo wybierania. Do zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu takiego komitetu konieczne jest dołączenie wykazu podpisów co najmniej 1000 wyborców popierających utworzenie komitetu wyborczego (art. 89 § 1 i art. 204 § 6 i § 7 pkt 3 w związku z art. 258 Kodeksu wyborczego). Zarówno osoby wchodzące w skład komitetu wyborczego wyborców, jak i osoby popierające jego utworzenie nie muszą stale zamieszkiwać na obszarze okręgu wyborczego nr 59.

Sprawdzanie wykazu obywateli będzie prowadzone przez zespół pracowników Krajowego Biura Wyborczego. Czynności sprawdzające będą prowadzone pod nadzorem członka Państwowej Komisji Wyborczej lub Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej. Przy tych czynnościach może być obecny pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego pisemnie upoważniona. Nieobecność pełnomocnika lub osoby upoważnionej nie wstrzymuje czynności sprawdzających.

Zgodnie z art. 204 § 7 pkt 3 w związku z art. 258 Kodeksu wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza przyjmie w całości wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców dołączony do zawiadomienia także wówczas, gdy wykaz obejmuje liczbę obywateli przewyższającą ustawowe minimum wymagane dla zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. W takim przypadku badanie wykazu podpisów będzie prowadzone do momentu stwierdzenia, że ustawowe minimum liczby obywateli zostało osiągnięte.

Badanie wykazu osób popierających utworzenie komitetu wyborczego będzie polegało na ustaleniu, czy wykaz obywateli spełnia warunki określone w art. 204 § 7 pkt 3 w związku z art. 258 Kodeksu wyborczego, w szczególności, czy:

 1. z treści i układu graficznego wykazu podpisów obywateli wyraźnie wynika ich poparcie dla utworzenia komitetu wyborczego oznaczonego nazwą, utworzonego w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu zarządzonymi na dzień 6 marca 2016 r. Jeśli karta z wymaganymi danymi zespolona będzie z kartą bez tych danych, podpisy od miejsca zespolenia będą traktowane jako złożone wadliwie. Formularz wykazu powinien być złożony w oryginale. Wypełnione strony wykazu będące kopiami będą traktowane jako wadliwe;

 2. imię i nazwisko podano w pełnym brzmieniu (a nie np. pierwsza litera imienia);

 3. adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania. Podawanie kodu pocztowego nie jest konieczne. Podanie numeru lokalu dotyczy tylko budynków wielomieszkaniowych. Brak danych lub niepełne określenie adresu zamieszkania spowoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie. Uznaje się za prawidłowo udzielone poparcie, gdy zamiast wskazania pełnego brzmienia nazwy miejscowości w rubryce „Adres zamieszkania” popierający posłuży się powszechnie używanym i jednoznacznie rozumianym skrótem tej nazwy, jeżeli inne dane dotyczące adresu zamieszkania (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu) zostały podane zgodnie z wymaganiami. Dopuszczalne jest uznanie za prawidłowo udzielone poparcie, jeżeli zamiast podania dokładnego adresu zamieszkania w rubryce na to przeznaczonej postawiono znak odnośnika do adresu wskazanego w pozycji bezpośrednio wyżej umieszczonej w wykazie podpisów, jeżeli osoby wymienione w tych pozycjach zamieszkują pod tym samym adresem;

 4. podany został numer ewidencyjny PESEL; brak wskazania tego numeru lub podanie numeru wadliwego spowoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie;

 5. według danych dotyczących daty urodzenia zawartych w numerze ewidencyjnym PESEL udzielający poparcia ukończył 18 lat;

 6. obok danych umieszczono podpis obywatela; brak podpisu oznacza, że poparcie nie zostało udzielone.

Imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL wyborcy udzielającego poparcia muszą być wpisane czytelnie.

Po sprawdzeniu strony wykazu według powyższych kryteriów osoba sprawdzająca oznaczy na stronie, przez zakreślenie (w czerwonym kolorze), dane wyborcy, którego poparcie zostało zakwestionowane ze względu na stwierdzenie którejś z wymienionych wad.

Osoba sprawdzająca dołączy do każdej strony wykazu kartkę o treści: „podpisów ogółem ..............., podpisów prawidłowych ..............., podpisów wadliwych ..............., w tym: brak podpisu ..............., wadliwie podane nazwisko lub imię ..............., wadliwie podany adres ..............., wadliwie podany nr PESEL ...............”. W przypadku zakwestionowania poparcia z powodu więcej niż jednej wady podpis wadliwy zaliczany jest do najwcześniejszej z wymienionych grup. Powyższe ustalenia dotyczące weryfikacji ustalonej liczby podpisów sukcesywnie będą przedkładane do aprobaty osobie nadzorującej, a na życzenie pełnomocnika (lub osoby przez niego upoważnionej) udostępniane mu do wglądu.

Zbiorcze ustalenia dotyczące weryfikacji wykazu podpisów zostaną podane w protokole wewnętrznym badania wykazu obejmującym: ogółem liczbę obywateli, którzy złożyli podpisy, liczbę podpisów złożonych wadliwie z podziałem według rodzaju wad i liczbę obywateli, którzy prawidłowo udzielili poparcia utworzeniu komitetu wyborczego. W przypadku wątpliwości co do wiarygodności danych wymienionych w wykazie obywateli udzielających poparcia, Państwowa Komisja Wyborcza może dodatkowo zarządzić sprawdzenie tych danych z danymi zarejestrowanymi w systemie PESEL.

 1. Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, obowiązany jest zawiadomić ją o adresie strony internetowej, na której komitet wyborczy umieszcza informacje określone w Kodeksie, a w szczególności rejestr zaciągniętych kredytów oraz rejestr wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 2. Kandydatem na senatora może być obywatel polski, mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat.

Nie ma prawa wybieralności osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz osoba, wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności w związku ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego (art. 11 § 1 pkt 2 i § 2 Kodeksu wyborczego).

Kandydat nie musi stale zamieszkiwać na terenie okręgu wyborczego, w którym kandyduje na senatora. Kandydować można tylko w ramach zgłoszenia przez jeden komitet wyborczy (art. 264 § 2 Kodeksu wyborczego).

Zgłoszenie kandydata na senatora musi być poparte podpisami co najmniej 2 000 wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego nr 59 (art. 265 § 1 i § 5 Kodeksu wyborczego). Warunki oraz informacje, jakie muszą być zawarte w wykazie podpisów wyborców popierających kandydata na senatora określa art. 265 § 3 i § 4 Kodeksu wyborczego.

Prawidłowo sporządzony wykaz podpisów wyborców udzielających poparcia kandydatowi na senatora  musi zawierać na każdej stronie:

— nazwę (nie skrót nazwy) komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata;
— numer okręgu wyborczego, w którym kandydat jest zgłaszany;
— adnotację: „Udzielam poparcia kandydatowi na senatora .................................... ................................................................... (nazwisko i imię — imiona) zgłaszanemu przez ............................................................................ (nazwa komitetu wyborczego) w okręgu wyborczym nr 59 w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.”; a następnie
— czytelnie wpisane nazwisko, imię, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL oraz własnoręczny podpis każdego wyborcy udzielającego poparcia (art. 265 § 3).

Adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania. Podawanie kodu pocztowego nie jest konieczne. Podanie numeru lokalu dotyczy tylko budynków wielomieszkaniowych. Brak danych lub niepełne określenie adresu zamieszkania spowoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie. Uznaje się za prawidłowo udzielone poparcie, gdy zamiast wskazania pełnego brzmienia nazwy miejscowości w rubryce „Adres zamieszkania” popierający posłuży się powszechnie używanym i jednoznacznie rozumianym skrótem tej nazwy, jeżeli inne dane dotyczące adresu zamieszkania (nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu) zostały podane zgodnie z wymaganiami. Za prawidłowo udzielone poparcie uznane zostanie również takie, w którym zamiast dokładnego podania adresu zamieszkania w rubryce na to przeznaczonej postawiono znak odnośnika do adresu wskazanego w pozycji bezpośrednio wyżej umieszczonej w wykazie podpisów, jeżeli osoby wymienione w tych pozycjach zamieszkują pod tym samym adresem. Adres zamieszkania wyborcy udzielającego poparcia podany na wykazie podpisów musi być tożsamy z adresem, pod którym jest on ujęty w rejestrze wyborców.

 1. Każdy komitet wyborczy może zgłosić tylko jednego kandydata na senatora. Kandydata na senatora zgłasza, w formie pisemnej, pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba do Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku najpóźniej w dniu 26 stycznia 2016 r. do godz. 24.00. W zgłoszeniu podaje się nazwę i adres komitetu wyborczego oraz nazwisko i imię (imiona) zgłaszanego kandydata, jego zawód i miejsce zamieszkania (nazwa miejscowości), a także informację o nazwie lub skrócie nazwy partii politycznej, której jest członkiem (nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje). Przy nazwisku kandydata, który nie należy do żadnej partii politycznej należy obowiązkowo umieścić adnotację „nie należy do partii politycznej”. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jedno imię, należy podać wszystkie imiona wynikające z urzędowych dokumentów ewidencji ludności. W zgłoszeniu można wskazać podany w zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego skrót nazwy komitetu wyborczego, którym należy oznaczyć kandydata na urzędowych obwieszczeniach oraz na karcie do głosowania. W przypadku niewskazania skrótu kandydat będzie oznaczony nazwą komitetu wyborczego, o ile nie zawiera ona więcej niż 45 znaków drukarskich wliczając spacje. Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. upoważnienie wystawione przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego do zgłoszenia kandydata na senatora, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego. Upoważnienie powinno zawierać pełną nazwę komitetu wyborczego oraz nazwisko i imię pełnomocnika wyborczego udzielającego upoważnienia, wskazanie zakresu udzielonego upoważnienia oraz dane osoby upoważnionej. Treść upoważnienia powinna zawierać wyraźne stwierdzenie, iż osoba wymieniona w upoważnieniu – z podaniem jej nazwiska, imion, adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL – została upoważniona przez pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydata na senatora w imieniu wymienionego z nazwy komitetu wyborczego w okręgu wyborczym nr 59, w wyborczych uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. Zakres upoważnienia może obejmować również wyznaczanie mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych (wystawianie im stosownych zaświadczeń), a także pełnienie funkcji męża zaufania przy okręgowej komisji wyborczej w Białymstoku. Upoważnienie powinno być opatrzone datą wystawienia i własnoręcznym podpisem pełnomocnika wyborczego;

 2. ewentualny wniosek o oznaczenie kandydata, który nie należy do żadnej partii politycznej, nazwą partii popierającej kandydata, jeżeli wniosek ten nie został zawarty w treści zgłoszenia;

 3. pismo organu statutowego partii politycznej potwierdzające poparcie partii dla kandydata. Poparcie kandydata powinno być potwierdzone pismem właściwego statutowego organu danej partii, które należy dołączyć do zgłoszenia kandydata. Wniosek o takie oznaczenie może być zawarty w zgłoszeniu lub w odrębnym piśmie; zgłoszenie tego wniosku wraz z załączonym potwierdzeniem organu statutowego partii możliwe jest wyłącznie w czasie zgłaszania kandydata. Potwierdzenia poparcia może dokonać również terenowy organ statutowy partii, jeśli jest do tego uprawniony na podstawie statutu partii lub otrzymał pisemne upoważnienie od właściwego organu statutowego;

 4. oświadczenie pełnomocnika wyborczego lub osoby upoważnionej do zgłoszenia kandydata, stwierdzające liczbę podpisów wyborców popierających kandydata na senatora objętych wykazem podpisów;

 5. wykaz podpisów wyborców popierających kandydata na senatora;

 6. pisemną zgodę kandydata na kandydowanie na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r., ze wskazaniem numeru okręgu wyborczego (59), w którym kandydat wyraża zgodę na kandydowanie oraz nazwy komitetu wyborczego, z którego zgłoszenia kandydat zgadza się kandydować. Zgoda na kandydowanie powinna zawierać: imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer ewidencyjny PESEL kandydata oraz wskazanie nazwy partii, do której kandydat należy lub stwierdzenie, że nie należy do partii politycznej. Zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem;

 7. pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa wybieralności. Oświadczenie może być złożone na jednym dokumencie wraz ze zgodą na kandydowanie;

 8. oświadczenie kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. Oświadczenie składa się według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388). Kandydat, który odpowiednio nie pracował, nie pełnił służby ani nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. wypełnia tylko pierwszą stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego, pozostawiając puste (niewypełnione) pozostałe strony. Prawidłowe wypełnienie polega na podaniu wymaganych informacji o charakterze osobowo-ewidencyjnym oraz podkreśleniu właściwej treści oświadczenia (np. nie pracowałem/nie pracowałam, itd.). Kandydat, który odpowiednio pracował, pełnił służbę lub był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. wypełnia następną stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego oraz część B. Jeżeli kandydat uprzednio złożył oświadczenie według wskazanego wyżej wzoru, zamiast oświadczenia składa informację o złożeniu oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2a do powołanej ustawy.

Z obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia zwolnieni są kandydaci urodzeni 1 sierpnia 1972 r. i później.

 1. Po zgłoszeniu kandydata na senatora niedopuszczalna jest zmiana lub uzupełnienie oznaczenia przy nazwisku kandydata o partii politycznej popierającej kandydata, który nie należy do żadnej partii politycznej. Wyjątek od tej zasady ustala art. 265a Kodeksu wyborczego, który przewiduje, iż w przypadku gdy nazwisko kandydata na senatora skreślono na skutek jego śmierci, komisja zawiadamia osobę zgłaszającą kandydata o możliwości zgłoszenia nowego kandydata. Zgłoszenie kandydata może nastąpić najpóźniej w dniu 22 lutego 2016 r. (termin przedłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) i nie wymaga zbierania podpisów wyborców popierających zgłoszenie kandydata.

 2. Po dokonaniu zgłoszenia pełnomocnik lub osoba dokonująca zgłoszenia otrzyma od Okręgowej Komisji Wyborczej „Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia kandydata na senatora”, a po zarejestrowaniu kandydata – „Protokół rejestracji kandydata na senatora”.

 3. W sprawach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na senatora przez Okręgową Komisję Wyborczą i kontroli poprawności zgłoszenia oraz rejestracji kandydatów na senatora stosuje się odpowiednio przepisy art. 213-218 Kodeksu wyborczego. Od postanowień Okręgowej Komisji Wyborczej, o których mowa w art. 215 § 3 i 4, art. 216 § 2 i art. 217 § 2 Kodeksu wyborczego zgłaszającemu kandydata służy prawo odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej, w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia Okręgowej Komisji Wyborczej.

 4. W wyborach uzupełniających obowiązują wzory dokumentów stosowane w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w miejsce wyrazów „wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej” lub „wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej” należy wpisać wyrazy „wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”.

 5. Pomocnicze wzory dokumentów związanych z zawiadomieniem o utworzeniu komitetu wyborczego, zgłoszeniem kandydata na senatora, a także inne dokumenty dotyczące wyborów uzupełniających dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej Komisji Wyborczej — www.pkw.gov.pl.

 

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Wojciech Hermeliński

Załączniki do treści

 • 3infpkwuzupzpow5721_115 (DOC, 94 KB)

  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Data wprowadzenia: 2016-01-13

Modyfikujący: Rafał Jankowski

Data modyfikacji: 2016-01-13

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2016-01-13