DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 4 stycznia 2016 r.

Poz. 4

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

Na podstawie art. 283 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn.

zm.[1])), w związku z postanowieniem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Bohdana Paszkowskiego, stanowi się, co następuje: 

§ 1. Zarządzam wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 59 obejmującym obszar powiatów: augustowski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, suwalski, zambrowski oraz miast na prawach powiatu: Łomża i Suwałki, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku – do mandatu, którego wygaśnięcie stwierdził Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 6 marca 2016 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

                 

 

 

 

 

Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej z dnia 28 grudnia 2015 r. (poz. 4)

 

KALENDARZ WYBORCZY 

DLA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

W DNIU 6 MARCA 2016 R. W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM, W OKRĘGU WYBORCZYM NR 59

Z SIEDZIBĄ OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BIAŁYMSTOKU

Data wykonania czynności wyborczych*)

 

Treść czynności wyborczych

 

1

 

2

do dnia 14 stycznia 2016 r.

podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym nr 59

do dnia 16 stycznia 2016 r.

zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

  • przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,

  • przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 18 stycznia 2016 r.

powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej

do dnia 26 stycznia 2016 r.

do godz. 2400

zgłaszanie kandydatów na senatora w celu zarejestrowania

do dnia 31 stycznia 2016 r.

utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 5 lutego 2016 r.

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

do dnia 12 lutego 2016 r.

zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do dnia 14 lutego 2016 r.

powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych;

 

sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 14 lutego 2016 r. do dnia 21 lutego 2016 r.

składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do dnia 20 lutego 2016 r.

zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiaru głosowania korespondencyjnego

od dnia 20 lutego 2016 r. do dnia 4 marca 2016 r.

do godz. 2400

nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w regionalnych programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 25 lutego 2016 r.

podanie przez Okręgową Komisję Wyborczą, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych kandydatach na senatora

do dnia 26 lutego 2016 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

                                                           

*)

 Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

Dziennik Ustaw                                                                              – 3 –                                                                                             Poz. 4

 

1

 

2

do dnia 1 marca 2016 r.

składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze okręgu wyborczego

w dniu 4 marca 2016 r.

o godz. 2400

zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 6 marca 2016 r.

godz. 700–2100

głosowanie

 

 


[1] ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Data wprowadzenia: 2016-01-13

Data modyfikacji: 2016-01-13

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2016-01-13