Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Grajewo 2019.06.11

Wójt Gminy Grajewo

R.602.1.2019

 

 

Wyłożenie do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm.), informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu

"Program Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko”

Dokumenty wyłożone są do wglądu na stronie internetowej Urzędu Gminy Grajewo w zakładce Ochrona środowiska  pod adresem:  http://bip.ug.grajewo.wrotapodlasia.pl/Srodowisko/Program_Ochrony_srodowiska/

na okres 21 dni tj. od 11 czerwca 2019 r. do 02 lipca 2019 r.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie wypełnionego formularza zgłaszania uwag na adres e-mailowy: sekretariat@uggrajewo.pl

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Grajewo.

WÓJT

mgr inż. Stanisław Szleter

                       

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Grajewo

Data wytworzenia: 2019-06-11

Wprowadzający: Michał Mikołajski

Modyfikujący: Michał Mikołajski

Data modyfikacji: 2019-06-11

Opublikował: Michał Mikołajski

Data publikacji: 2019-06-11