Obwieszczenie Starosty Grajewskiego z dnia 29.12.2016 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przebudowy drogi gminnej nr 103314B i dróg dojazdowych w miejscowości Toczyłowo


Ogłoszenie

zakończenie - konsultacje dotyczące zmiany nazwy miejscowości Brzozowa na Brzozowo


Ankieta

dot. konsultacji w spr. zmiany nazwy miejscowości Brzozowa na Brzozowo


OBWIESZCZENIE Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia

nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 125 października 2016 r

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wagi samochodowej, w obrębie wsi Koszarówka, gmina Grajewo - na działkach o numerach ewidencyjnych: 144, 142, 140, 138, 136 i 134.


Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej " Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w miejscowości Koszarówka"


Obwieszczenie Starosty Grajewskiego z dnia 29.08.2016 r.

o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej
nr 103349 B w m. Koszarówka


Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego

o wydaniu decyzji z dn. 26.08.2016 r. znak DIT-III.7440.10.2016 zatwierdzającej opracowanie pt. PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ OKREŚLAJĄCEJ WARUNKI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE DLA ZADANIA PN. „BUDOWA MIĘDZYSYSTEMOWEGO GAZOCIĄGU STANOWIĄCEGO POŁĄCZENIE SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I REPUBLIKI LITEWSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI – GAZOCIĄG REMBELSZCZYZNA – GRANICA RP” NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.


Ogłoszenie o wykazach

dot. dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr 262 położonej na terenie wsi Wierzbowo


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa wagi samochodowej w miejscowości Koszarówka – na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: 144, 142, 140, 138, 136, 134 ”.


Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 4/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie czasowego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt na terenie województwa podlaskiego


Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt

oświetlenie drogowe w miejscowości Koszarówka, planowanego do realizacji: na działkach o numerach ewidencyjnych: 8/3, 8/4 i 23


Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 14 lipca 2016 r.

o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ OKREŚLAJĄCEJ WARUNKI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE DLA ZADANIA PN. „BUDOWA MIĘDZYSYSTEMOWEGO GAZOCIĄGU STANOWIĄCEGO POŁĄCZENIE SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I REPUBLIKI LITEWSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI – GAZOCIĄG REMBELSZCZYZNA – GRANICA RP” NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.

Dotacja Województwa Podlaskiego dla Gminy Grajewo

zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gmina Grajewo

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej – oświetlenie drogowe w miejscowości Koszarówka – na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: 8/3, 8/4 i 23 ”

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 23 maja 2016 r

o  wszczęciu  postępowania dot. zatwierdzenia opracowania pt. PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ OKREŚLAJĄCEJ WARUNKI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE DLA ZADANIA PN. „BUDOWA MIĘDZYSYSTEMOWEGO GAZOCIĄGU STANOWIĄCEGO POŁĄCZENIE SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I REPUBLIKI LITEWSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI – GAZOCIĄG REMBELSZCZYZNA – GRANICA RP” NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.


Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok.
Ogłoszenie

dot. sprzedaży w formie II ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość Nr 216/2 o powierzchni 0,1037 ha położonej na terenie wsi Koszarówka.


Ogłoszenie o wykazach

dot. dzierżawy działki Nr 69 w Sojczynku, najmu pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Rudzie i sprzedaży działki Nr 198/2 w Koszarówce.


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

o wydaniu decyzji z dnia 6 maja 2016 r., znak: WI.II.7821.5.2016.GKL uchylającej w całości zaskarżoną decyzję Starosty Grajewskiego z dnia 17 marca 2015 r., Nr 3/2016, znak: WA.6740.37.1.2016, udzielającą Wójtowi Gminy Grajewo zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: .„Przebudowa drogi gminnej Nr 103349B w miejscowości Koszarówka”  oraz zatwierdzającą projekt budowlany i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (R.6733.7.2016)


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenialokalizacji inwestycji celu publicznego (R.6733.6.2016)


Zawiadomienie

- OBWIESZCZENIE o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa (6220.26.15)


Obwieszczenie

- z a w i a d a m i a m, że  został zebrany  pełny materiał dowodowy w sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla   przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w gminie Grajewo” zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym  70/2, położonej  na terenie miejscowości Łękowo gm. Grajewo (6220.22.15)


Informacja

o udzielonej dotacji celowej z budżetu gminy Grajewo na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej


Obwieszczenie-wezwanie

na rozprawę administracyjną otwartą  dla społeczeństwa (11 maja 2016 r.  o godz. 16 00 w Sali Nr 1 budynku Urzędu Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6 19-200 Grajewo )

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego z dn. 17.03.2016 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w miejscowości Koszarówka"

Informacja

o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy Grajewo na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego z dn. 14.03.2016 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Przebudowa mostu przez rzekę Ełk w m. Szymany w km 0+980 drogi powiatowej nr 1797B"

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego R.6733.2.2016 z dnia 2 marca 2016 r.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Grajewo zawiadamia o wydanych postanowieniach R.6733.3.2016 z dnia 2 marca 2016 r.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Grajewo zawiadamia o wydanych postanowieniach R.6733.5.2016 z dnia 2 marca 2015 r.

Ogłoszenie o sprzedaży

w formie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość Nr 216/2

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego z dn. 19.02.2016 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 103349 B w m. Koszarówka

Obwieszczenie

zawiadamiam że zostały skompletowane akta w sprawie wszczętej na wniosek Gminy Grajewo ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie wodociągu WOJEWODZIN

Obwieszczenie

(R.6733.3.2016) Zgodnie z art. 106 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam...

Obwieszczenie

(R.6733.5.2016)Zgodnie z art. 106 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam...

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie 

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (R.6220.17.2015)

Zawiadomienie - Obwieszczenie

z dnia 4 lutego 2016 roku o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Wójt Gminy Grajewo

Działając  na  podstawie  art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie  Urzędu Gminy Grajewo ul. Komunalna 6 w dniach 28-01-2016 do 19-02-2016 wywieszono na tablicy ogłoszeń   wykaz dotyczący najmu pomieszczeń w budynku  świetlicy wiejskiej w Wojewodzinie na rzecz Lokalnej Grupy Działania Biebrzański dar Natury.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej – oświetlenie uliczne w miejscowości Ruda ( ul. Kręta ), w obrębie wsi Ruda – na działkach o numerach ewidencyjnych: 448/1, 525, 201/3 ”.

Obiweszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa wodociągu Wojewodzin – sieć rozdzielcza z PVC w miejscowości Ruda ( ul. Kręta ), w obrębie wsi Ruda – na działkach o numerach ewidencyjnych: 200/2, 201/3 ”.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej – oświetlenie uliczne w miejscowości Toczyłowo, w obrębie wsi Toczyłowo – na działce o numerze ewidencyjnym: 179”.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa wodociągu Wojewodzin – sieć rozdzielcza z PVC Wierzbowo” na terenie obejmującym działkę nr geodezyjny 704/3 w obrębie wsi Wierzbowo.

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.  "Przebudowa mostu przez rzekę Ełk w m. Szymany w km 0+980 drogi powiatowej nr 1797B"

Ogłoszenie o wykazach

dot. sprzedaży działki Nr 216/2  położonej na terenie wsi Koszarówka i Nr 263/1 w Wojewodzinie.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wioleta Lenkiewicz

Data wytworzenia: 2016-09-01

Wprowadzający: Wioleta Lenkiewicz

Data wprowadzenia: 2016-01-08

Modyfikujący: Wioleta Lenkiewicz

Data modyfikacji: 2016-12-30

Opublikował: Wioleta Lenkiewicz

Data publikacji: 2016-01-08