2017 - Zagospodarowanie Przestrzenne

OBWIESZCZENIE

zawiadamiające o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie z przeznaczeniem na przedszkole publiczne w ramach inwestycji pod nazwą „Przystosowanie pomieszczeń pod przedszkole w Rudzie” w obrębie wsi Ruda, gmina Grajewo – na działce o numerze ewidencyjnym 446


OBWIESZCZENIE

zawiadamiające  o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej – oświetlenie drogowe w miejscowości Ruda


OBWIESZCZENIE

zawiadamiające  o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku administracyjnego na potrzeby socjalne Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce


OBWIESZCZENIE

zawiadamiające o skąpletowaniu  akt w sprawie dot. budowy inii napowietrznej nN, linii kablowej nN, stacji transformatorowej SN/nN oraz przyłączy napowietrznych nN  w obrębie wsi Pieniążki


OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania - przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie z przeznaczeniem na przedszkole publiczne w ramach inwestycji pod nazwą „Przystosowanie pomieszczeń pod przedszkole w Rudzie".


OBWIESZCZENIE

dotyczące projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii napowietrznej nN, linii kablowej nN, stacji transformatorowej SN/nN oraz przyłączy napowietrznych nN, w obrębie wsi Pieniążki, gmina Grajewo - na działkach o numerach ewidencyjnych: 17/2, 30, 31, 32, 34/3, 36/1, 36/2, 62, 64, 72, 76, 100/2, 99/2, 101/2, 95/2, 94, 93, 92, 91, 90/1, 90/2, 87/2, 77/2, 77/1.


OBWIESZCZENIE

zawiadamiajace o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej – oświetlenia drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 525, 448/1, 201/3 we wsi Ruda, gmina Grajewo.


OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrznej nN, budowie linii kablowej nN, stacji transformatorowej SN/nN oraz przyłączy napowietrznych nN


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Popowo, gmina Grajewo


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


OBWIESZCZENIE

projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej


OBWIESZCZENIE

rozbudowa sieci elektroenergetycznej - oświetlenie drogowe w miejscowości Ruda


OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej – oświetlenie drogowe w m. Ruda


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnai 14 czerwca 2017


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wierzbowo


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymany


OBWIESZCZENIE

dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej


Obwieszczenie

 w spr. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku firmy P4 Sp. z o.o.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „GRA4420A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie wsi Ciemnoszyje, na terenie obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym: 270/2.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Data wytworzenia: 2017-03-29

Wprowadzający: Anna Miller

Modyfikujący: Anna Miller

Data modyfikacji: 2017-12-28

Opublikował: Anna Miller

Data publikacji: 2017-03-29