2017 - Zagospodarowanie Przestrzenne

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Popowo, gmina Grajewo


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


OBWIESZCZENIE

projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej


OBWIESZCZENIE

rozbudowa sieci elektroenergetycznej - oświetlenie drogowe w miejscowości Ruda


OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej – oświetlenie drogowe w m. Ruda


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnai 14 czerwca 2017


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wierzbowo


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymany


OBWIESZCZENIE

dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej


Obwieszczenie

 w spr. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku firmy P4 Sp. z o.o.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „GRA4420A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie wsi Ciemnoszyje, na terenie obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym: 270/2.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Data wytworzenia: 2017-03-29

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Data modyfikacji: 2017-08-29

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2017-03-29