2018

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie wodociągu Wojewodzin – sieć rozdzielcza z PVC miejscowości Koszarówka ul. Krótka, gmina Grajewo etap II planowanego do realizacji w obrębie wsi Koszarówka.


Obwieszczenie

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Grajewo ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa wodociągu „Wojewodzin” – sieć rozdzielcza z PVC w miejscowości Koszarówka, ul. Krótka – etap II” planowana do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 234 i 236/8, położonych w obrębie wsi Koszarówka, gmina Grajewo.


Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie wodociągu Wojewodzin – sieć rozdzielcza z PVC miejscowości Koszarówka ul. Krótka, gmina Grajewo etap II planowanego do realizacji w obrębie wsi Koszarówka


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

zawiadamiam o wydaniu decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 97/2018 z dnia 03.10.2018 r., która zatwierdziła projekt budowlany i udzieliła Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanemu przez pełnomocnika Pana Daniela Hawryłkiewicza, pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego dot. udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”


Obwieszczenie

w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie istniejącej instalacji sortowania odpadów wraz z dodatkowym segmentem kompostowania odpadów ulegających biodegradacji (kuchennych) i zielonych oraz dostawą sprzętu i wyposażenia dodatkowego na terenie RIPOK w Koszarówce, gm. Grajewo, planowanego do realizacji w obrębie wsi Koszarówka, gmina Grajewo - na działkach o numerach ewidencyjnych: 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146.


Obwieszczenie

w spr. wydania decyzji Wójta Gminy Grajewo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie wodociągu WOJEWODZIN o odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej, planowanego do realizacji: w obrębie wsi Kurejwa, gmina Grajewo - na działkach o numerach ewidencyjnych: 194 i 367


Obwieszczenie

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo w obrębie wsi Kurejewka, Mareckie i Dybła


Obwieszczenie

w spr. wydanych postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie istniejącej instalacji sortowania odpadów wraz z dodatkowym segmentem kompostowania odpadów ulegających biodegradacji (kuchennych) i zielonych oraz dostawą sprzętu i wyposażenia dodatkowego na terenie RIPOK w Koszarówce, gm. Grajewo, w obrębie wsi Koszarówka


Obwieszczenie

w spr. wydanych postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie wodociągu Wojewodzin o odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej, planowanego do realizacji: w obrębie wsi Kurejwa, gmina Grajewo - na działkach o numerach ewidencyjnych: 194 i 367


Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie wodociągu Wojewodzin, planowanego do realizacji w obrębie wsi Kurejwa, gmina Grajewo.


Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wierzbowo w gminie Grajewo


Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymany w gminie Grajewo


Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Popowo, gmina Grajewo


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN-15 kV, budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4 kV,  budowie linii kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, planowanego do realizacji: w obrębie 0035 Popowo.


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Międzygminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (MPSZOK), planowanego do realizacji: w obrębie wsi Koszarówka.


Obwieszczenie

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN-15 kV, budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4 kV, budowie linii kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, planowanego do realizacji w obrębie wsi Popowo.


Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Grajewo, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Grajewo Nr 179/XXXV/09 z dnia 28.10.2009 r., zmienionego uchwałami Rady Gminy Grajewo Nr 105/XIX/12 z dnia 30.10.2012 r.,  Nr 203/XXXIII/14 z dnia 14.04.2014 r. oraz Nr 188/XXXIII/17 z dnia 18.10.2017 r. Zakres zmiany studium obejmuje tereny położone w obrębie wsi Kurejewka, Mareckie i Dybła.


Obiweszczenie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Międzygminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (MPSZOK), planowanej do realizacji: w obrębie wsi Koszarówka


Obwieszczenie

dot. zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej instalacji sortowania odpadów wraz z dodatkowym segmentem kompostowania odpadów ulegających biodegradacji (kuchennych) i zielonych oraz dostawą sprzętu i wyposażenia dodatkowego na terenie RIPOK w Koszarówce, gmina Grajewo, na terenie obejmującym działki nr ewidencyjny 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146”


Obwieszczenie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN-15kV, budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4kV, budowie linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączami kablowymi, planowanej do realizacji w obrębie wsi Popowo


Obwieszczenie

zawiadamiające o wydaniu decyzji Wójta Gminy Grajewo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie z przeznaczeniem na przedszkole publiczne w ramach inwestycji pod nazwą „Przystosowanie pomieszczeń pod przedszkole w Rudzie”, planowanego do realizacji: w obrębie wsi Ruda


Obwieszczenie

zawiadamiające o wydaniu decyzji Wójta Gminy Grajewo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej – oświetlenie drogowe w miejscowości Ruda, planowanego do realizacji: na działce o numerze ewidencyjnym 525 (pas drogowy), położonej w obrębie wsi Ruda


Obwieszczenie

zawiadamiające o wydaniu decyzji Wójta Gminy Grajewo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrznej nN, linii kablowej nN, stacji transformatorowej SN/nN oraz przyłączy napowietrznych nN, planowanego do realizacji: w obrębie wsi Pieniążki


Obwieszczenie

zawiadamiające o wydaniu decyzji Wójta Gminy Grajewo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku administracyjnego na potrzeby socjalne Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce wraz z budową infrastruktury technicznej, w tym: zewnętrzna kanalizacja sanitarna ze studzienką rewizyjną i zbiornik bezodpływowy na ścieki o pojemności 9,8 m3, planowanego do realizacji: w obrębie wsi Koszarówka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Stelmaszyńska

Data wytworzenia: 2018-01-05

Wprowadzający: Michał Mikołajski

Modyfikujący: Michał Mikołajski

Data modyfikacji: 2018-12-14

Opublikował: Michał Mikołajski

Data publikacji: 2018-01-05