Obwiezczenie

informujące o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w sprawie wszczętej na wniosek firmy EKO-DOM Przedsiębiorstwo Usług Budownictwa i Ochrony Środowiska Sp. z o.o., Szymany 66, 19-200 Grajewo dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci i urządzeń elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, w obrębie wsi Szymany.


Obwieszczenie

dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wierzbowo


Obwieszczenie

dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymany.


Obwieszczenie

dot. możliwości składania wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo obejmującego tereny położone w obrębie wsi Wierzbowo, Wojewodzin, Koszarówka i Uścianki.


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi, w obrębie wsi Koszarówka, gmina Grajewo - na działkach o numerach ewidencyjnych: 3, 5, 7/1, 7/4 i 7/5.


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej średniego napięcia 15 kV, planowanego do realizacji na terenie gminy Grajewo, w obrębach wsi: Koszarówka - na działkach o numerach ewidencyjnych: 240/1, 241, 243, Danówek - na działkach o numerach ewidencyjnych: 53/6, 54, 57/2, 58, 65, 66, 67, 68, 69, Szymany - na działkach o numerach ewidencyjnych: 747, 204, 203.


Obwieszczenie

zawiadamiam, iż zostały skompletowane akta w sprawie wszczętej na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, działającej przez pełnomocnika Ewelinę Kamińską pracownika firmy MATBUD sj. J. Zarański, A. Zarańska, M. Pyrcak, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej średniego napięcia 15kV, na terenie gminy Grajewo.


Obwieszczenie

zawiadamiam, iż zwrócono się do: Starosty Grajewskiego ( ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo ),Marszałka Województwa Podlaskiego ( za pośrednictwem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy w Łomży ul. Akademicka 20 ), Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku ( ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok )celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a, działającej przez Pełnomocnika Tomasza Pieńkowskiego, ul. Kolonijna 11, 15-505 Białystok.


Obwieszczenie

w spr. wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wagi samochodowej w miejscowości Koszarówka, planowanego do realizacji: w obrębie wsi Koszarówka, gmina Grajewo – na działkach o numerach ewidencyjnych: 144,142,140,138,136 i 134.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi,  w obrębie wsi Koszarówka, na działkach o numerach ewidencyjnych 3, 5, 7/1, 7/4, 7/5.


Obwieszczenie

zawiadamiam, iż planowana inwestycja polega na budowie linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej średniego napięcia 15 kV, na terenie gminy Grajewo


Obwieszczenie

dot. wystąpienia o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wagi samochodowej w miejscowości Koszarówka, planowanego do realizacji: w obrębie wsi Koszarówka, gmina Grajewo – na działkach o numerach ewidencyjnych: 144, 142, 140, 138, 136 i 134.


Obwieszczenie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii napowietrzno-kablowej średniego napięcia 15kV – na terenie położonym w gminie Grajewo, w obrębie wsi Koszarówka na działkach o numerach ewidencyjnych: 240/1, 241, 243, w obrębie wsi Danówek na działkach o numerach ewidencyjnych 53/6, 54, 57/2, 58, 65, 66, 67, 68, 69 oraz w obrębie wsi Szymany na działkach o numerach ewidencyjnych 747, 204, 203 ”


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej – oświetlenie drogowe w miejscowości Koszarówka, planowanego do realizacji: na działkach o numerach ewidencyjnych: 8/3, 8/4 i 23, położonych w obrębie wsi Koszarówka, gmina Grajewo.


Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej – oświetlenie drogowe w miejscowości Koszarówka, w obrębie wsi Koszarówka, gmina Grajewo – na działkach o numerach ewidencyjnych: 8/3, 8/4 i 23.


Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie Popowo”


Obwieszczenie

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie części wsi Konopki, Konopki-Kolonie, Mierucie, Cyprki, Flesze, Łękowo, Kacprowo i Wierzbowo.


Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka linii kablowych i napowietrznych średniego i niskiego napięcia wraz z niezbędną infrastrukturą ( stacja transformatorowa, złącza kablowe, słupy energetyczne ) w obrębie wsi Koszarówka – na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: 246, 178/9, 245, 178/17, 231/1, 36, 229, 35, 18, 21/1, 183, 242, 232, 234, 235/11, 236/8, 236/14, 240/1 ”.


Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych średniego i niskiego napięcia wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym: stacja transformatorowa, złącza kablowe, słupy energetyczne, w obrębie wsi Koszarówka, gmina Grajewo – na działkach o numerach ewidencyjnych: 246, 178/9, 245, 178/17, 231/1, 36, 229, 35, 18, 21/1, 183, 242, 232, 234, 235/11, 236/8, 236/14, 240/1.


Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka linii kablowych i napowietrznych średniego i niskiego napięcia wraz z niezbędną infrastrukturą ( stacja transformatorowa, złącza kablowe, słupy energetyczne ) w obrębie wsi Koszarówka – na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: 246, 178/9, 245, 178/17, 231/1, 36, 229, 35, 18, 21/1, 183, 242, 232, 234, 235/11, 236/8, 236/14, 240/1 ”.


Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej – oświetlenie drogowe napowietrzne w miejscowości Koszarówka, w obrębie wsi Koszarówka – na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym: 8/3 ”.


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej – oświetlenie uliczne w miejscowości Ruda ul. Kręta, planowanego do realizacji: na działkach o numerach ewidencyjnych 448/1, 525 i 201/3 położonych w obrębie wsi Ruda.


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej - oświetlenie drogowe w miejscowości Toczyłowo, planowanego do realizacji: na działce o numerze ewidencyjnym 179, położonej w obrębie wsi Toczyłowo.


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie wodociągu WOJEWODZIN – sieć rozdzielcza z PVC w miejscowości Ruda (ul. Kręta), planowanego do realizacji: na działkach o numerach ewidencyjnych 200/2 i 201/3, położonych w obrębie wsi Ruda, gmina Grajewo.


Obwieszczenie

dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej – oświetlenie drogowe w miejscowości Szymany, w obrębie wsi Szymany, gmina Grajewo – na działkach o numerach ewidencyjnych: 231, 240, 241/2.


Obwieszczenie

dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej – oświetlenie drogowe w miejscowości Sojczynek, w obrębie wsi Sojczynek, gmina Grajewo – na działkach o numerach ewidencyjnych: 15, 16, 17.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wioleta Lenkiewicz

Data wytworzenia: 2016-06-21

Wprowadzający: Wioleta Lenkiewicz

Data wprowadzenia: 2016-03-10

Modyfikujący: Wioleta Lenkiewicz

Data modyfikacji: 2016-12-21

Opublikował: Wioleta Lenkiewicz

Data publikacji: 2016-03-10