2018

Obiweszczenie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Międzygminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (MPSZOK), planowanej do realizacji: w obrębie wsi Koszarówka


Obwieszczenie

dot. zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej instalacji sortowania odpadów wraz z dodatkowym segmentem kompostowania odpadów ulegających biodegradacji (kuchennych) i zielonych oraz dostawą sprzętu i wyposażenia dodatkowego na terenie RIPOK w Koszarówce, gmina Grajewo, na terenie obejmującym działki nr ewidencyjny 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146”


Obwieszczenie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN-15kV, budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4kV, budowie linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączami kablowymi, planowanej do realizacji w obrębie wsi Popowo


Obwieszczenie

zawiadamiające o wydaniu decyzji Wójta Gminy Grajewo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie z przeznaczeniem na przedszkole publiczne w ramach inwestycji pod nazwą „Przystosowanie pomieszczeń pod przedszkole w Rudzie”, planowanego do realizacji: w obrębie wsi Ruda


Obwieszczenie

zawiadamiające o wydaniu decyzji Wójta Gminy Grajewo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej – oświetlenie drogowe w miejscowości Ruda, planowanego do realizacji: na działce o numerze ewidencyjnym 525 (pas drogowy), położonej w obrębie wsi Ruda


Obwieszczenie

zawiadamiające o wydaniu decyzji Wójta Gminy Grajewo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrznej nN, linii kablowej nN, stacji transformatorowej SN/nN oraz przyłączy napowietrznych nN, planowanego do realizacji: w obrębie wsi Pieniążki


Obwieszczenie

zawiadamiające o wydaniu decyzji Wójta Gminy Grajewo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku administracyjnego na potrzeby socjalne Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce wraz z budową infrastruktury technicznej, w tym: zewnętrzna kanalizacja sanitarna ze studzienką rewizyjną i zbiornik bezodpływowy na ścieki o pojemności 9,8 m3, planowanego do realizacji: w obrębie wsi Koszarówka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Stelmaszyńska

Data wytworzenia: 2018-01-05

Wprowadzający: Anna Stelmaszyńska

Data modyfikacji: 2018-01-26

Opublikował: Anna Stelmaszyńska

Data publikacji: 2018-01-05