Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji - line energetyczne R.6733.8.2016

Grajewo, dn. 07 czerwca 2016 r.

R.6733.8.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ) Wójt Gminy Grajewo  

zawiadamia  o wydanych postanowieniach

 uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych średniego i niskiego napięcia wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym: stacja transformatorowa, złącza kablowe, słupy energetyczne, w obrębie wsi Koszarówka, gmina Grajewo – na działkach o numerach ewidencyjnych: 246, 178/9, 245, 178/17, 231/1, 36, 229, 35, 18, 21/1, 183, 242, 232, 234, 235/11, 236/8, 236/14, 240/1.

 

przez:

- Starostę Grajewskiego ( ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo) – postanowienie Nr WG.6123.85.2016 z dnia 30.05.2016 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ) zawiadamia się, że w Urzędzie Gminy Grajewo ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, pokój nr 3 znajduje się całość akt dotyczących w/w sprawy.

W związku z tym informuję, że w terminie do 24 czerwca 2016 r. można zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami w sprawie.

 

 

WÓJT

Stanisław Szleter

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Data wytworzenia: 2016-06-07

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Modyfikujący: Rafał Jankowski

Data modyfikacji: 2016-06-07

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2016-06-07